مشخصات آزمون مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

ناتوانی های رفتاری کودکان | اختلال های کودکی

 

به رغم آنکه پیش از قرن نوزدهم، به ناتوانی های رفتاری کودکان اشاره زود گذر شده است، اما اولین مدارک مربوط به توجه خاص نسبت به مسائل خاص کودکان، به قرن نوزدهم بازمیگردد. تا پایان این قرن، چند چهره برجسته کوشیدند تا اختلال های کودکی را طبقه‌بندی کنند.

از بین این رفتار ها، به روانپریشی (پسیکوز)، پرخاشگری، پیش تحرکی و اختلال استمناء اشاره شد و در رابطه با عقب ماندگی ذهنی، بیش از همه سخن به میان آمد. همزمان به کوشش هایی که برای درک رفتار کودکان به عمل می‌آمد، علاقه به آموزش و پرورش کودکان نیز فزونی یافت و شرح حال دوره کودکی مردانی چون چارلز داروین و پزشک‌یار سوئیسی، یعنی یوهان پستالوزی، درآمدهایی بر مشاهده علمی کودکان در عصر جدید شد. در این دوره، نظریات فروید نیز در زمینه آسیب شناسی روانی، تأثیر فراگیری داشته است. با وجود این که پستالوزی در عمل هیچ کودکی را درمان نکرد، ولی معتقد بود که کلید رفتار های بعدی فرد، تعارض های نهاد، خود و فراخود، در دوران کودکی می‌باشد. افزون بر این، در نظریه فروید، دوره هایی مطرح شده است که این دوران عمومیت داشته و باید همه کودکان آنها را بگذرانند. وی این دوره ها را به طور عمیق تشریح می‌کند و رابطه آنها را با رفتارهای بعدی، بیان می‌دارد.

برای تعریف اختلال کنشی، شیوه دقیق و ساده در دست نیست و غالباً مشکلات رفتاری نابهنجار تلقی می‌شوند. در وهله اول نابهنجاری آنچه را که از اعتدال منحرف شده است، به ذهن می‌آورد و استفاده معمول از این واژه، حاکی از بیماری است. از این رو، غالباً اختلال های روانی یا رفتاری را رفتار های مربوط به آسیب روانی، نامیده‌اند.

به نظر می‌رسد که اصطلاح اختلال رفتاری در مورد افرادی قابل استفاده است که؛ از سازگاری و انطباق با ضوابط رفتاری جامعه ناتوان هستند، در مقابل آموزش اجتماعی مقاومند و همچنین، ضد اجتماعی، ستیزه‌جو، بی‌کفایت، غیر عادی و تحریک پذیر می‌باشند و الگو های رفتاری آنها غیر انطباقی تلقی می‌شود. معمولاً این گونه نشانه های مرضی در دوره نوجوانی یا پیش از آن، ظاهر می‌گردند. 

 

معرفی پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی و کاربرد آن

کاربرد پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان

 

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی ، دارای 27 ماده می باشد. در قالب ساختارسازی این پرسشنامه ، به جز روایی محتوا که از طریق نظر خواهی از صاحب نظران احراز شد ، به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه نیز از تحلیل عوامل استفاده گردید. ابتده تحلیل عوامل اصلی انجام شدو عواملی که دارای ارزش ویژه بیشتر از یک بودند، انتخاب و چرخش واریماکس برای این عوامل، انجام پذیرفت. در این فرایند، سه عامل حاصل گردید. جدول حاصل، نشانگر وزن عاملی پرسش های هر یک از عوامل سه‌گانه می‌باشد.

با انجام پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی و دریافت نتیجه آن  هرقدر نمره آزمونی در این پرسشنامه بیشتر باشد معرف آن است که کودک شما از مشکلات رفتاری بیشتری برخوردار می باشد.