مشخصات آزمون توصیف جو سازمانی – مدرسه :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

جو یا اقلیم سازمانی، اصطلاح وسیعی است که به ادراک معلمان از محیط عمومی کار در مدرسه اطلاق شده و متأثر از سازمان رسمی، غیر رسمی، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است. ادراکاتی که فرد از نوع سازمانی که در آن کار می‌کند دارد و احساس او به سازمان بر حسب ابعادی مانند استقلال، ساختار سازمانی، پاداش، ملاحظه‌کاری‌ها، صمیمیت و حمایت و صراحت، تعریف دیگری از جو یا اقلیم سازمانی است. به طور کلی صاحب‌نظران هر کدام تعاریف متعددی از جو بیان داشته‌اند، ولی نکته‌ای که در اکثر تعاریف آن‌ها مشترک است، آن است که جو سازمانی بر اساس ادراک کارکنان از محیط سازمان سنجیده می‌شود.

 

توصیف جو سازمانی مدرسه

 

پرسشنامه توصيف جو سازمانی مدرسه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردیده است، به این صورت که هر آزمودنی باید یکی از پنج گزینه خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم را علامت بزند و شامل ۵ بعد زیر است: (۱) رفتار مشمول، (۲) رفتار ناکام، (۳) رفتار صمیمی (۴) رفتار حمایتی و (۵) رفتار دستوری.