بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

21

نمره شما در بخش رفتار مشمول برابر است با

23

نمره شما در بخش رفتار ناکام برابر است با

20

نمره شما در بخش رفتار صمیمی برابر است با

31

نمره شما در بخش رفتار حمایتی برابر است با

31

نمره شما در بخش رفتار دستوری برابر است با

هرچه نمره کسب شده در بخش های ذکر شده بیشتر باشد شرایط سازمانی آن بخش بهتر است
دانلود PDF