پشتیبانی تست‌شو

آزمون توصیف جو سازمانی – مدرسه

نمرات آزمون ها از 70 نمره

0

نمره شما در بخش رفتار مشمول

0

نمره شما در بخش رفتار ناکام

0

نمره شما در بخش رفتار صمیمی

0

نمره شما در بخش رفتار حمایتی

0

نمره شما در بخش رفتار دستوری

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی
هرچه نمره کسب شده در بخش های ذکر شده بیشتر باشد شرایط سازمانی آن بخش بهتر است