آزمون توصیف جو سازمانی – مدرسه

نمرات آزمون ها از 70 نمره

21

نمره شما در بخش رفتار مشمول

23

نمره شما در بخش رفتار ناکام

20

نمره شما در بخش رفتار صمیمی

31

نمره شما در بخش رفتار حمایتی

31

نمره شما در بخش رفتار دستوری

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی
هرچه نمره کسب شده در بخش های ذکر شده بیشتر باشد شرایط سازمانی آن بخش بهتر است
دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF