بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

هیئت مدیره تست شو

دکتر مسلمان یزدی

مدرس دانشگاه | سخنران | هم‌بنیان‌گذار تست‌شو

هیئت علمی تست شو

دکتر مسلمان یزدی

مدرس دانشگاه | سخنران | هم‌بنیان‌گذار تست‌شو

مدرسین تست شو

دکتر مسلمان یزدی

مدرس دانشگاه | سخنران | هم‌بنیان‌گذار تست‌شو

همکاران تست شو

دکتر مسلمان یزدی

مدرس دانشگاه | سخنران | هم‌بنیان‌گذار تست‌شو

نظرات کاربران