مشخصات تست افسردگی کودکان و نوجوانان :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

 

 

افسردگی کودکان و نوجوانان

 

پرسشنامه افسردگی کودکان و نو جوانان بر اساس نیاز بالینی به ابزاری که تا حد ممکن همه جانبه نگر باشد تهیه شده است در ساخت این مقیاس ابتدا محور های بزرگ نظریه پردازان روانشناسان بالینی در زمینه افسردگی کودک و نوجوان مورد وارسی قرار گرفته و ملاک های افسردگی استخراج شده است.
روش نمره گذاری و نتیجه آن نیز با توجه به روش لیکرت میباشد و در نتیجه امتیاز به دست آمده هرچقد بیشتر باشد کودک و نوجان شما دچار افسردگی و معقوله های بیشتری میباشد.