تست افسردگی کودکان و نوجوانان

امتیاز شما :

28

از 29 نمره

ردیف معنای نمره نمره خام
1 فقدان افسردگی ۰ -۱
۲ افسردگی خفیف ۲-۷
۳ افسردگی متوسط ۸-۱۸
۴ افسردگی شدید ۱۹-۲۸
۵ افسردگی بسیار شدید ۲۹
تست افسردگی کودکان و نوجوانان
هرچه امتیاز کسب شده در این آزمون بیشتر باشد افسردگی کودکان و نوجوانان بیشتر است
دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF