بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

نمره شما از این تست برابراست با : 29


ردیف معنای نمره نمره خام
1 فقدان افسردگی ۰ -۱
۲ افسردگی خفیف ۲-۷
۳ افسردگی متوسط ۸-۱۸
۴ افسردگی شدید ۱۹-۲۸
۵ افسردگی بسیار شدید ۲۹
دانلود PDF