مشخصات تست شیوه فرزند پروری والدین :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

 

شیوه فرزند پروری والدین

دیانا بامریند از دانشگاه کالیفرنیا در سال 1973 مجموعه بررسی هایی را انجام داد که طی آن الگوهایی از شیوه های فرزندپروری والدین ، مشخص شد. وی ابتدا برای اجرای مطالعات خود ، پرسشنامه هایی را طراحی کرد که به نام خود او معروف شد. این ابزار افتباسی است  از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه بامریند از سه الگوی آزادگذاری ، امرانه ، و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ، ساخته شده است.
این پرسشنامه شامل 30 سوال است که به ترتیب سهم هر الگوی مورد نظر 10 تست میباشد همچنین روش نمره گذاری آن نیز بر اساس امتیاز کسب شده در نتیجه تست میباشد که نشان دهنده ی میزان وجود الگو ها در والدین است.