تست شیوه فرزند پروری والدین

0

مقیاس آزاد گذاری

0

مقیاس آمرانه

0

مقیاس اقتدار منطقی

تست شیوه فرزند پروری والدین
هرچه امتیاز کسب شده در این آزمون بیشتر باشد شیوه فرزند پروری والدین بیشتر است
دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF