مشخصات آزمون مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

 

 

مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی ، دارای 27 ماده می باشد. در قالب ساختارسازی این پرسشنامه ، به جز روایی محتوا که از طریق نظر خواهی از صاحب نظران احراز شد ، به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه نیز از تحلیل عوامل استفاده گردید.
با انجام این تست و دریافت نتیجه آن  هرقدر نمره آزمونی در این پرسشنامه بیشتر باشد معرف آن است که کودک شما از مشکلات رفتاری بیشتری برخوردار می باشد.