مشخصات تست مقیاس اعتیاد به اینترنت :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

این پرسشنامه برای بررسی میزان اعتیاد افراد به اینترنت طراحی گردیده است. اصطلاح "اعتیاد" بر رفتار ناشی از "عادت" دلالت می‌کند، عادتی که کنترل آن دشوار است.
مقیاس اعتیاد به اینترنت
بعضی افراد در کنترل مقدار وقتی که در اینترنت صرف می‌کنند، دچار مشکل می‌شوند. بعضی ایمیل می‌فرستند یا تقریباً به هر کسی می‌شناسند پیام می‌فرستند. بعضی، از یک خبر به خبر دیگر می‌پرند. بعضی، دنبال بهترین قیمت وسایل مختلف، بلیط هواپیما و مانند آن‌ها از این سایت به سایت دیگر می‌روند. متأسفانه، این کار از رسیدگی به مسائل مهم زندگی جلوگیری می‌کند. "اعتیاد اینترنتی" به گستره وسیعی از مشکلات رفتاری و کنترل انگیزه استفاده از اینترنت اشاره دارد. اعتیاد اینترنتی به عنوان یک رفتار وسواسی یا آرزوی برقراری پیوند، یا شاید حتی نمودی از انتقال و یا بازتاب روابط و یا رفع نیاز قلمداد می‌شود.