تست مقیاس اعتیاد به اینترنت

امتیاز شما :

17

از 29 نمره

ردیف معنای نمره نمره خام
1 اعتیاد به اینترنت ۰ -۱
۲ اعتیاد به اینترنت خفیف ۲-۷
۳ اعتیاد به اینترنت متوسط ۸-۱۸
۴ اعتیاد به اینترنت شدید ۱۹-۲۸
۵ اعتیاد به اینترنت بسیار شدید ۲۹
تست افسردگی نوجوانان کوتچر(KADS-II)
هرچه نمره بدست آمده در این آزمون بیشتر باشد احتمال اعتیاد در نوجوانان بیشتر است
دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF