مشخصات آزمون میزان تیم پذیری مدیران و کارکنان سازمان :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

تعامل و مشارکت کارکنان در سازمان ها، موضوعی گسترده و پیچیده است. با شناخت سطح مشارکت و تعامل کارکنان، می‌توان نسبت به بهبود این تعامل، از روش‌های موجود کمک گرفته و در نهایت به بلوغ سازمانی کمک زیادی کرد.

آزمون حاضر به شما کمک می‌کند که بدانید آیا دارای روحیه تیم‌پذیری هستید و تا چه میزان فردی مشارکت‌کننده، پیشنهاد دهنده، یاری دهنده و مسئولیت پذیر در امور تیمی و کار گروهی می‌باشید.
به هر یک از موارد و مطالب عنوان شده تا حد امکان بی‌طرفانه و صادقانه جواب دهید و جواب‌ها را به نحوی انتخاب کنید که موقعیت واقعی شما را نشان دهد نه آن چیزی که شما دلتان می‌خواهد یا فکر می‌کنید باید این‌طور باشد.