پشتیبانی تست‌شو

آزمون میزان تیم پذیری مدیران و کارکنان سازمان

امتیاز شما :

170

از 200 نمره

آزمون اندازه‌‌گیری میزان تیم پذیری مدیران و کارکنان سازمان 140-170

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که تفکر تیم پذیری در شما وجود دارد ولی گاهی اوقات از مشارکت دوری می‌جوئید،

	آزمون اندازه‌‌گیری میزان تیم پذیری مدیران و کارکنان سازمان 140-170

1. در کار‌های مربوط به زندگی اظهارنظر نموده ولی در کار‌های مربوط به سازمان کمتر اظهارنظر می‌نمائید درگیری خود را با کار تا حدود زیادی عاطفی می‌کنید، به همکاران، همسر، دوستان و فامیل در صورت نیاز یاری می‌رسانید، مسئولیت‌های جدید را پس از کمی سرسختی می‌پذیرید، از ارائه پیشنهاد خشنود می‌گردید، در کار گروهی موفق هستید به بازی‌‌های دسته جمعی علاقه مند هستید،

2. عمدتا از کلمه "ما" استفاده می‌کنید ولی در جاهایی که احساس کنید در کار مشارکت بیشتری داشته اید از کلمه "من" استفاده می‌کنید، در برقراری ارتباط با دیگران موفق هستید ولی نمی‌توانید با همه ارتباط کرار کنید، قبل از کار‌ها و تصمیمات مهم مشورت می‌کنید، بین هدف‌‌های خود و سازمان سی و توافق ایجاد نموده ولی گاهی اوقات هدف‌های فردی را ترجیح می‌دهید، انتقادپذیر هستید، از تشکیل گروه‌‌های مشترک بهره می‌گیرید. در کار دسته جمعی و زندگی شخصی تا حدود زیادی انعطاف پذیر هستید.

3. اجتماعی و اهل معاشرت می‌باشید، در کار‌های عام المنفعه مشارکت فکری و مادی دارید با گروه‌ها براحتی کار می‌کنید، به نظرات خانواده اهمیت داده و در تصمیم‌‌گیری از نظر آن‌‌ها استفاده می‌کنید، و خلاصه اینکه در بعد مشارکت، فردی مشارکت کننده فکری و کمتر عملی، پیشنهاددهنده، یاری دهنده، تا حدود زیادی مسئولیت پذیر، اهل مشورت کردن و از مشورت دادن و علاقه مند به کار گروهی و سرنوشت سازمان هستید