تعامل و مشارکت کارکنان در سازمان ها، موضوعی گسترده و پیچیده است. با شناخت سطح مشارکت و تعامل کارکنان، می‌توان نسبت به بهبود این تعامل، از روش‌های موجود کمک گرفته و در نهایت به بلوغ سازمانی کمک زیادی کرد.

آزمون حاضر به شما کمک می‌کند که بدانید آیا دارای روحیه تیم‌پذیری هستید و تا چه میزان فردی مشارکت‌کننده، پیشنهاد دهنده، یاری دهنده و مسئولیت پذیر در امور تیمی و کار گروهی می‌باشید.
به هر یک از موارد و مطالب عنوان شده تا حد امکان بی‌طرفانه و صادقانه جواب دهید و جواب‌ها را به نحوی انتخاب کنید که موقعیت واقعی شما را نشان دهد نه آن چیزی که شما دلتان می‌خواهد یا فکر می‌کنید باید این‌طور باشد.

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

...

هوش درون فردی

...

هوش بین فردی

...

توان سازگاری

...

کنترل استرس

...

خلق عمومی

مشخصات تست: