مشخصات پرسشنامه ضریب خود رهبری :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

این پرسشنامه به ارزیابی وضعیت خود رهبری افراد کمک می‌کند. این ویژگی شامل فاکتورهای زیر می‌باشد

- ویژگی متمرکز شدن
- ویژگی مشخص کردن اهداف
- ویژگی مشخص کردن جهت
- ویژگی هدف گذاری
- ویژگی تعیین نقاط قوت
- ویژگی ایجاد هماهنگی
- ویژگی خود انگیزشی
- ویژگی لذت آنی
- ویژگی انعطاف پذیری فکری
- ویژگی اصلاح مسیر
- ویژگی عبور از موانع
- ویژگی تجربه ماجراها
هرکدام از مؤلفه‌های آزمون را مطالعه کنید و با توجه به مقیاس 0 تا 5 (صفر نمایانگر «هرگز» و پنج نمایانگر «همیشه») ویژگی‌های خود را که بیانگر رویکرد واقعی فعالیت‌های شما در کار و بازی است را با انتخاب عدد مناسب مشخص کنید.