مشخصات پرسشنامه روحیه معلمان :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

مراد از ایجاد روحیه این است که کارکنان سازمان تشویق و ترغیب شوند تا با دلگرمی به کار بپردازند. برای حصول به این هدف، بر مدیر لازم است که موقعیت کارکنان سازمان را تشخیص دهد، کار آنان را بازرسی کند و کیفیت کار آنان را بسنجد. بدین طریق، برای کارکنان اهمیت و تأثیر کارشان در پیشبرد هدف سازمان محل کارشان معلوم می‌شود و به ادامه کار اثربخش ادامه می‌دهند. هر چند بازرسی از کار کارکنان، در ایجاد روحیه آنان الزامی است، ولی کافی نیست. بنابراین، جهت تکمیل آن لازم است مدیر، کارکنان دقیق و کاری را مورد تشویق قرار دهد و در صورت امکان، آنان را با پاداش‌های مادی و ارتقای شغلی، تشویق کند.
پرسشنامه روحیه معلمان
برای تهیه و تدوین پرسشنامه، عوامل مذکور توسط میرکمالی (۱۳۷۷) به ده عامل تجزیه شده و سؤالات پرسشنامه روحیه بر آن اساس تدوین شده اند و در نهایت، پرسشنامه ۲۸ سؤالی تدوین گردیده است.