پرسشنامه روحیه معلمان

نمره شما در سلامت جسمانی و روانی فرد و امنیت در محیط کار برابر است با

امتیاز شما :

11

از 15 نمره

نمره شما در احساس رضایت از محیط کار برابر است با

امتیاز شما :

9

از 15 نمره

نمره شما در احساس رضایت از نحوه مدیریت و ارضای فردی و گروهی توسط مدیر برابر است با

امتیاز شما :

9

از 15 نمره

نمره شما در احساس ارزش و احترام و شناخته شدن در سازمان برابر است با

امتیاز شما :

9

از 15 نمره

نمره شما در احساس مشارکت و موثر بودن در سازمان برابر است با

امتیاز شما :

6

از 10 نمره

نمره شما در احساس پراهمیت و مثمر ثمر بودن بازدهی سازمان در جامعه برابر است با

امتیاز شما :

6

از 10 نمره

نمره شما در احساس رضایت از دریافت و مزایای لازم در حد اهمیت کار برابر است با

امتیاز شما :

6

از 10 نمره

نمره شما در احساس آمادگی زمینه وشرایط لازم برای رشد و تکامل فردی برای رسیدن به مرحله عالی رشد و تعالی برابر است با

امتیاز شما :

9

از 15 نمره

نمره شما در احساس آزاد و استقلال و تعلق به سازمان و مدیریت برابر است با

امتیاز شما :

12

از 20 نمره