مشخصات تست افسردگی نوجوانان کوتچر(KADS-II) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

 

 

افسردگی نوجوانان در سال ۲۰۰۲ توسط کوتچر پس از اجرا بروی ۱۷۷۱۲ نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان ساخته شد. ابزارهای سنجش افسردگی در نوجوانان دارای محدودیت هایی است و در بسیاری از موارد دارای اعتبار و روایی مناسبی برای افراد نوجوانان نیستند. پرسشنامه حاضر از نوع خودگزارشی است که شامل ۱۱ عبارت است و آزمودنی باید به هر سؤال با توجه به مقدار همخوانی آن با حالات روحی خود گذشته پاسخ دهد.