تست افسردگی نوجوانان کوتچر(KADS-II)

امتیاز شما :

20

از 29 نمره

ردیف معنای نمره نمره خام
1 فقدان افسردگی ۰ -۱
۲ افسردگی خفیف ۲-۷
۳ افسردگی متوسط ۸-۱۸
۴ افسردگی شدید ۱۹-۲۸
۵ افسردگی بسیار شدید ۲۹
تست افسردگی نوجوانان کوتچر(KADS-II)
هرچه نمره بدست آمده در این آزمون بیشتر باشد احتمال افسردگی در نوجوانان بیشتر است