کلمه اینیاگرام از یونان باستان آمده ( اینیا به معنی نه و گرام به معنی شکل).

این آزمون روش خود شناسی فرد را در زندگی مشخص کرده و او را در آن جایی هدایت می کند که ذات وجود دارد و انسان در دل این مکانیسم تن به سفر می سپارد.

شخصیت چیست ؟

شخصیت شامل:
. آموخته ها (فرایندهای تفکر)
. هیجانات و عواطف (فرایندهای احساسی)
. رفتارهای شهودی (فرایندهای حرکتی و غریزی) است
 
چگونگی استفاده از اینیاگرام:
- هیچ یک از تیپ های شخصیتی نه گانه بهتر یا بدتر از دیگری نیست.
- تمام صفات مربوط به یک تیپ مشخص، به طور همیشه در شخص دیده نمی شود.
- طبقه بندی شخصیتی اینیاگرام کاربرد جهانی دارد. 
- از طریق اینیاگرام میتوانیم بگوییم که شخص چگونه جهان را می بیند، چه معیار ها و ارزش هایی را در نظر دارد، گزینش او چگونه است، در مواقع فشار های عصبی چگونه عمل می کند، به طور کلی با شناخت الگوی شخصیتی تفاوت ها را خیلی راحت تر پذیرا خواهیم بود.
- باید این شناخت را برای هدایت بسوی کمال و خوشبختی به کار برد.
- شناخت تیپ شخصیتی خود همان گونه که نباید برای توجیه کردن خود به کار گرفته شود نباید هم به مبارزه و جدل با آن پرداخت.
- شناخت تیپ شخصیتی خود، آغازی است برای طی مسیر بی پایان تکامل انسانی خود.

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

...

هوش درون فردی

...

هوش بین فردی

...

توان سازگاری

...

کنترل استرس

...

خلق عمومی

مشخصات تست: