مشخصات تست انگيزه پيشرفت هرمنس :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

دانش آموز گرامی:

پرسشنامه ای كه در اختيار داريد از 29 جمله ناتمام تشکيل شده است. لطفاً ابتدا جمله ناقص را با دقت بخوانيد و بعد برای تکميل هر يک از جملات ناقص، فقط يکی از موارد (الف ـ ب ـ ج ـ دا) را كه با نظر شما بيشتر موافقت دارد انتخاب کنید. به سئوالات با دقت پاسخ دهيد و اطمينان داشته باشيد كه پاسخهای شما محرمانه تلقی خواهد شد