بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

74

نمره شما از 116 این آزمون

نمره كل يعنی نمرهای كه از مجموع سئوالات به دست میآيد اگر بالا باشد نشانگر انگيزه پيشرفت بالا و نمرات پائين بيانگر انگيزه پيشرفت پائين در فرد میباشد.
دانلود PDF