مشخصات پرسشنامه انگیزه کاری معلمان :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

این پرسشنامه در سال ۱۳۷۵ توسط جواد محمد آقاجری به منظور سنجش میزان انگیزه کاری معلمان تهیه شده است و شامل ۲۰ سؤال ۵ گزینه ای با گزینه های (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) است. سؤالات این پرسشنامه بر اساس نظرات موجود در مورد انگیزه تهیه شده اند. به طور مثال در سوال «مدیر آموزشگاه بین همکاران تبعیض قائل نمی شود» بر اساس نظریه «جی استیسی ادامز» در صورتی فرد در محیط کار احساس رضایت می کند و در کارش انگیزه دارد که احساس نابرابری نکند، پس اگر فرد پاسخ کاملا موافقم را انتخاب کند بیانگر آن است که در محیط کارش تبعیض اعمال نمی شود و در نتیجه انگیزه به کار در او زیاد است.

 

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان