مشخصات تست نئو فرم بلند (NEO PI-R) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

تست نئو فرم بلند (NEO PI-R)

روان رنجوری

تست نئو فرم بلند (NEO PI-R)

برونگرا بودن

تست نئو فرم بلند (NEO PI-R)

موافق بودن

تست نئو فرم بلند (NEO PI-R)

گشودگی به تجربه

تست نئو فرم بلند (NEO PI-R)

وظیفه شناسی

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

تست نئو در ۲ مدل متفاوت وجود دارد. یکی NEO-PIR نامیده می شود و ۲۴۰ سوال دارد که علاوه بر ۵ عامل اصلی شخصیت شما ۵۵ عامل دیگر که زیرمجموعه این ۵ عامل هستند را نیز ارزیابی می کند. دیگری NEO-FFI نامیده می شود و ۶۰ سوال دارد که تنها ۵ عامل اصلی را ارزیابی می کند. تستی که در حال حاضر قصد انجام آن را دارید فرم بلند آن یعنی NEO-PIR است که علاوه بر پنج عامل اصلی شخصیت، 55 عامل زیر مجموعه را نیز بررسی می‌کند.

مبانی نظری پرسشنامه

امروزه تحولی عظیم در ارزیابی شخصیت صورت گرفته و نظریه پنج عاملی از جمله دستاوردهای این تحول است.نظریه پنج عاملی که توسط پائول تی.کاستا و روبرت ار.مک کری به ساختارسازی تست NEOPI-R منجر گردید،به این تحول دامن زد.در حال حاضر،پرسشنامهNEOPI-Rبه عنوان یکی از تست های معتبر و جامع روانشناختی شخصیت مطرح می شود که با پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا،پرسشنامه 16 عاملی کَتِل و پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا (CPI) ، برابری می کند.هرچند پرسشنامه چند شخصیتی مینه سوتا در زمینه های بالینی کاربرد دارد؛ولی مقیاس روان نژندی (N)در پرسشنامه پنج عاملی نیز می تواند نقش غربالگری مینه سوتا را در جوامع بهنجار(نرمال)ایفا کند.با توجه به اینکه پرسشنامه 16 عاملی کتل صفتهای شخصیتی را تعیین می کند و پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا به دنبال این است تا  نیمرخ شخصیتی افراد را نشان دهد؛ولی نه در پرسشنامه کتل و نه در پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا،به عامل با «وجدان بودن»،تاکید نشده است.از این عامل در پرسشنامه پنج عاملی به عنوان ابزاری مناسب در راستای غربالگری مشکلات روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی کارمندان مراکز صنعتی،استفاده می شود.شاید به جرأت بتوان گفت که پرسشنامه پنج عاملی،از مهمترین ابزارهای ساختارسازی شده برای مراکز صنعتی است که ویژگیهای شخصیتی مرتبط با فعالیتهای شغلی را اندازه گیری می کند.

از این رو،پرسشنامه پنج عاملی شخصیت و پرسشنامه ترجیح شغلی هالند،همواره برای بررسی ویژگیهای شخصیتی و شناسایی انطباق شغلی کارکنان مراکز خصوصی و دولتی به کار برده می شود و دستاوردهای کاربردی فزاینده ای برای روانشناسان کار و صنعتی ایجاد کرده است.

معرفی پرسشنامه و کاربرد آن

در ساختارسازی و تحول این پرسشنامه،می توان دو دوره متفاوت را در نظر گرفت.در دوره اول که به عنوان دوره مقدماتی ساختارسازی پرسشنامه مطرح می شود،پرسشنامه تحت عنوان NEOمعرفی شده بود و فقط روان نژندی (N) ،برون گرایی (E)و انعطاف پذیری یا گشودگی (O) را اندازه گیری می کرد و دو عامل دیگر،یعنی توافق پذیری و باوجدان بودن،به سه عامل اضافه شد و تکمیل این دو عامل و سه عامل پیشین،منجر به ساختارسازی NEOP-I گردید.

بنابراین،در دوره اول،پائول تی.کاستا و روبرت آر.مک کری،به دنبال این ودند تا با استفاده از رویکردهای نوین شخصیت بتوانند پرسشنامه ای جامع و کامل را طراحی کنند.آنان براساس نظریه های شخصیت و بررسی عمیق رویکردهای پیترهانس یورگن آیزنک در حیطه محورهای شخصیت (درونگرایی-برونگرایی و روان نژندی-غیرروان نژندی)و صفتهای شخصیتی شانزده گانه ریموند کتل،رویکرد آنان با دیدگاه تجدید نظر یافته آیزنک،هماهنگی بیشتری دارد؛زیرا هماهنگی شخصیت آیزنک را در صفتهای روان نژندی (N) یا برون گرایی (E) مطرح کرده بودند و تنها عامل توافق پذیری (O)توسط آنان مطرح شده بود(نقشبندی،1358).

عامل توافق پذیری یا پذیرش مقررات،که در برخی از مجله های روانشناسی شغلی-حرفه ای به عنوان ویژگیهای کارمند خوب شناخته می شود،توسط این افراد به محورهای سازنده شخصیت اضافه گردیده و در زمینه های شناسایی و ویژگیهای شخصیت کارکنان مراکز صنعتی،به کارگرفته شدند.در دوره قبل از 1985،این دو نظریه پرداز،پیروی فزاینده ای را از نظریه آیزنک صورت داده و تلاش کردند تا ویژگیهای شخصیتی مرتبط با نظریه ایزنک را در حیطه های صنعتی-سازمانی،به کار گیرند.

پس از اینکه فرم اولیه تستNEO در سال 1985 به چاپ رسید و دیدگاه آیزنک در زمینه های شخصیتی با تاکید بر مراکز صنعتی-سازمانی به کار گرفته شد و صفت دیگری تحت عنوان توافق پذیری (O) در مراکز صنعتی-سازمانی مطرح گردید،موجی از مخالفت ها،این پژوهشگران را در بر گرفت و آنان را به سوی بهره گیری از فنون روانسنجی در حیطه ارزیابی شخصیت،سوق داد.

این پژوهشگران پس از اجرای وسیع تست های شخصیت و به کاربردن پرسشنامه های شخصیتی معتبر(مانند آزمون 16 عاملی کتل،پرسشنامه شخصیتی مینه سوتا،پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا و پزسشنامه شخصیتی آیزنک)،توانستند فنون روانسنجی را به کار گرفته و با استفاده از تحلیل عامل وبهره گیری از روش تحلیل عامل اکتشافی،به پنج عامل دست یابند.کاستا و مک کری در راستای استفاده از دیدگاه(در زمینه شناسایی و ویژگیهای شخصیتی)از رویکردی در زمینه ارگ و متا ارگ استفاده کردند.اساس این دو مفهوم،صفات انسان با تاکید بر ارگ،صفات ارثی است،همچنین متاارگ یک صفت پایه بوده و نقش انگیزشی دارد و از عوامل محیطی نیز تاثیر می پذیرد(کریمی،1374،ص 138).

یافته های نظریه پردازان که با تلفیق پرسشنامه های شخصیت و رویکردهای نوین نظریه پردازی شخصیت همراه بود،توانست تحولی عظیم را در بهره گیری از نرم افزارLIRSELبرای تحلیل عامل تاییدی،فراهم سازد.همچنان که بلاک اعتقاد دارد،«شکل گیری پرسشنامه پنج عاملیاز دستاوردهای فن آوری قرن حاضر است».از سال 1985 تا سال 1992،این پزوهشگران به دنبال این بودند تا با استفاده از رویکرد تحلیل عامل اکتشافی و پس از آن،تحلیل عامل تاییدی،بتوانند فرم نهایی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت را رواسازی،اعتباریابی و هنجاریابی کنند.