مشخصات آزمون میزان بحران ستیزی سازمان‌ها :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

مدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر یک سازمان ضروری است. اساساَ سازمان‌هایی که در معرض بحران قرار دارند به آمادگی بیشتری در برابر آن نیاز دارند. مدیریت بحران مؤثر نیازمند یک رویکرد منظم و نظام مند است که مبتنی بر هوشیاری،‌ حساسیت مدیریتی و یک درک خوب از اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و آمادگی سازمانی است.

آزمون حاضر به منظور جمع‌آوری نظریات شما درباره بحران‌ستیزی سازمانتان تهیه شده است. هرچند نمی‌توان میزان بحران‌ستیزی سازمان‌ها را بطور دقیق تعیین نمود ولی تا حدودی می‌توان در راستای تشخیص میزان آن گام برداشت. آزمون حاضر کمک می‌کند که از میزان بحران‌ستیزی سازمان آگاه شوید.
به هر یک از موارد و مطالب عنوان شده تا حد امکان بی‌طرفانه و صادقانه جواب دهید و جواب‌ها را به نحوی انتخاب کنید که موقعیت واقعی شما را نشان دهد نه آن چیزی که شما دلتان می‌خواهد یا فکر می‌کنید باید این‌طور باشد. پاسخ واقعی و صادقانه شما عزیزان می‌تواند نتایج قابل‌قبول و معناداری را درباره سازمان نشان دهد تا از نتایج در جهت اصلاح سازمان استفاده شود. به عبارت دیگر سعی نکنید با پاسخ‌های غیرواقعی خودتان را فریب دهید. زیرا هدف اساسی مطلوب نمودن بحران‌ستیزی سازمان شماست