آزمون میزان بحران ستیزی سازمان‌ها

امتیاز شما :

150

از 300 نمره

میزان بحران ستیزی سازمان‌ها 0-160

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که سازمان از نظر بحران ستیزی دارای مشخصات زیر است

میزان بحران ستیزی سازمان‌ها 0-160

1. با حوادث پس از وقوع هم مقابله نمی‌شود.

2. به کارکنان آن به بقای سازمان بی‌توجه هستند.

3. اجزای سازمان کاملا بی‌تناسب است.

4. از تحولات درون سازمانی غافل و به تحولات بیرونی نیز توجه نمی‌شود.

5. قالب‌های کلی سازمان در زمان بحران به هم می‌ریزد

6. در زمان بحران کار‌ها بطور کلی مختل می‌شود.

7. به علل بحران پس از وقوع توجهی نمی‌شود.

8. سازمان از گلوگاه‌های خود غافل است.

9. هیچ سناریویی برای آینده سازمان نوشته نمیشود.

10. سازمان از گروه‌های رقیب که در بحران زایی سازمان نقش دارند غافل است.

11. برای رفع بحران از مشاوران خارجی اصلاً استفاده نمی‌کند.

12. سازمان فاقد گروه‌های مقابله با خطر می‌باشد.

13. در زمان بحران اطلاعات در سازمان قفل می‌شود.

14. سازمان در زمان بحران غافلگیر و دستپاچه می‌شود.

15. به هنگام بحران خدمات رسانی واحد‌ها به همدیگر متوقف می‌شود.

16. هیچگونه فعالیت تحقیقی در راستای بحران ستیزی صورت نمی‌گیرد.

17. سازمان هیچ موقع آماده مقابله با بحران نمی‌باشد.

18. اضطراب و نگرانی به همراه بحران بر کارکنان غالب می‌شود.

19. به هنگام بروز بحران روزنه‌‌های امید برای حل آن وجود ندارد.

20. سازمان دارای فرهنگی متکی به قضا و قدر است.

21. ساختار سازمان بحران را تشدید می‌نماید.

22. سازمان فاقد سیاست‌‌های مدون و درازمدت است.

23. در سازمان حوادث یکسان دائما تکرار می‌شود.

24. سازمان فاقد سیستم هشداردهنده بحران است.

25. هیچگونه تجربه آموزی و عبرت‌‌گیری از حوادث در سازمان وجود ندارد.