بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که سازمان از نظر بحران ستیزی دارای مشخصات زیر است:

 1. حوادث را در ابتدای وقوع پیش بینی می‌نماید.
 2. بقای سازمان برای کارکنان دارای اهمیت است.
 3. در اجزای سازمان تا حدود زیادی تناسب وجود دارد.
 4. سعی بر ایجاد تعادل بین تحولات درونی و برونی سازمان زیاد است.
 5. قالب‌‌های کلی سازمان در زمان بحران تا حد زیادی حفظ می‌شود.
 6. در زمان بحران در روند کار سازمان تا حدود کمی اختلال بوجود می‌آید.
 7. زمینه‌‌های بروز بحران تا حد زیادی بازنگری می‌شود.
 8. گلوگاه‌های سازمان شناخته شده است.
 9. برای بخش زیادی از اینده سازمان سناریونویسی می‌شود.
 10.  سازمان برای خنثی نمودن بحران‌ها با گروه‌های رقیب خود در تماس است.
 11.  آن در اکثر بحران‌ها از مشاوران خارج سازمانی استفاده می‌کند.
 12.  به هنگام احساس خطر گروه‌های شناسایی عوامل خطر آفرین تشکیل می‌دهد.
 13.  در زمان بحران اطلاعات سازمان رد و بدل می‌شود.
 14.  سازمان در زمان بروز بحران به مقدار کمی غافلگیر می‌شود.
 15.  برای رفع بحران واحد‌ها به همدیگر خدمات ارائه می‌دهند.
 16.  دارای واحد تحقیق و توسعه می‌باشد.
 17.  در زمان بروز بحران آماده مقابله است.
 18.  دارای کارکنانی است که در زمان بحران کمتر دچار اضطراب می‌شوند.
 19.  در زمان بروز بحران برای مقابله با آن خوش بین است.
 20.  سازمان دارای فرهنگی متکی بر واقعیت و تغییر موردی است.
 21.  ساختار سازمان در زمان بحران تا حدود زیادی انعطاف پذیر است.
 22.  سازمان دارای سیاست‌های میان مدت و گاه بلند مدت است.
 23.  سازمان کمتر حوادث تکراری دارد.
 24.  سازمان سیستم‌‌های هشداردهنده بحران دارد ولی کمتر از آن استفاده می‌نماید.
 25.  از قسمت اعظم حوادث تجربه آموزی می‌شود.

دانلود PDF