مشخصات آزمون 16 عاملی شخصیت کتل :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

توضیحات تست:

آزمون 16 عامل شخصیتی کتل چیست؟

آزمون 16 عامل شخصیتی کتل

 

آزمون 16 عامل شخصیتی کتل یا نظریه ویژگی های شخصیتی کتل 16 ابزار ارزیابی است که برای تعیین شخصیت افراد استفاده می شود، معمولاً در قالب یک آزمون متشکل از یک پرسشنامه انجام میگیرد. با پرکردن سؤالات، ویژگی‌های شخصیتی مختلف شناسایی شده و متعاقباً ترکیبی از ویژگی‌ها نامی فراگیر ارائه می‌شودبر اساس چندین نظریه شخصیت، شخصیت انسان شامل تعدادی ویژگی یا گرایش های گسترده است. بنیانگذاران چنین نظریاتی تلاش کردند تا هر ویژگی ممکن را توصیف کنند. گوردون آلپورت روانشناس نمونه ای از این موضوع است.

او بیش از 4500 کلمه را از فرهنگ لغت انگلیسی شناسایی کرد که می توان از آنها برای توصیف ویژگی های شخصیتی استفاده کرد. بعدها، ریموند کتل این فهرست را تجزیه و تحلیل کرد و آن را به 171 ویژگی کاهش داد و به آزمون کتل معروف شد. به گفته کتل، ویژگی های شخصیتی در یک پیوستار وجود دارند. یعنی هر فرد تا حدی دارای هر یک از این 16 ویژگی است، اما برخی از آنها کاربرد بیشتری نسبت به دیگران دارند. به عنوان مثال، جایی که برخی افراد تخیل غنی دارند، برخی دیگر می توانند بسیار سازنده و واقع بینانه باشند.

ویژگی‌های زیر نشان‌دهنده زمینه‌های شخصیتی گسترده نظریه ویژگی‌های شخصیتی کتل است. گروه های مختلف ویژگی های شخصیتی مختلفی دارند. به عنوان مثال، افرادی که نیاز زیادی به تماس اجتماعی دارند، پرحرف تر و بازتر هستند. با این حال، این موارد همیشه در یک فرد خاص با هم اتفاق نمی‌افتند. شخصیت پیچیده است و هر فردی می تواند رفتاری مطابق با این ویژگی های متفاوت از خود نشان دهد. علاوه بر این، رفتار تعاملی بین متغیرهای شخصی و موقعیتی است. موقعیتی که یک فرد در آن قرار دارد نقش زیادی دارد. نظریه ی ویژگی های شخصیتی کتل ویژگی های شخصیتی زیر را مشخص می کند:

 

ثبات عاطفی