آزمون 16 عاملی شخصیت کتل

نتیجه آزمون کتل 16 عاملی

تست شخصیت شناسی 16 عاملی کتل

ریموند کتل، روانشناس انگلیسی، در تحقیقات خود متوجه شد كه تغییرات در شخصیت انسان را می توان با استفاده از یك روش آماری شناخته شده به عنوان تحلیل عاملی با مدلی كه دارای شانزده متغیر (ویژگیهای شخصیتی) است، توضیح داد. پس از این کشف، وی به ساخت و ترویج پرسشنامه 16 پرداخت. این تست شامل 187 جمله در مورد فرد است که باید به صورت گزینه ای به آن پاسخ دهد تست شخصیت کتل دارای 16 بعد اصلی است که می تواند ابعاد گسترده ای از شخصیت را نشان دهد. همانطور که در بخش کاربردهای تست اشاره شد این تست می تواند در انتخاب رشته و شغل، انتخاب پرسنل، مداخلات درمانی، مشاوره ازدواج و مشاوره تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد.

با استفاده از این تست می توانید مولفه های زیر را در خود ارزیابی کنید:

عوامل مرتبه اول

عامل F+ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 F- عامل
مردم آمیزی A A مردم گریزی
باهوش B B کم هوش
نیرومندی‌من C C ناپایداری‌هیجانی
سلطه E E اطاعت
سرزندگی F F دل مردگی
خلق استوار G G خلق نارس
جسور H H ترسو
یک‌دنده I I نرم خو
شکاک L L زودباور
خیال پرداز M M اهل عمل
ظرافت کاری N N سادگی‌بی‌ظرافت
اطمینان به خود O O مستعد‌احساس‌گناه
محافظه‌کاری Q1 Q1 بنیادگرایی
وابسته‌به‌دیگران Q2 Q2 خودکفایی
اختلال‌مدار Q3 Q3 کمال‌گرا
مضطرب Q4 Q4 آرام

مردم آمیزی

10

نمره

مقیاس A مردم آمیزی

روابط اجتماعی:

افرادی که در قطب مثبت این عامل قرار می گیرند، کسانی هستند باعلاقه مندی به جامعه انسانی. اجتماع خواهی ادواری خوها با حرارت و توام با هم احساسی است که می تواند غمگینانه با شادمانه باشد، نوعی هم احساسی که تشریک مساعی فعال در آن از برجستگی خاصی برخوردار نیست. آنها به خواسته های دنیای بیرونی با شدت بیشتری پاسخ می دهند، در آزمون های زمان واکنش تحت تاثیر محرک های مختل کننده قرار می گیرند و در رفتارشان هیجان خود را به آسانی ابراز می دارند. هنگام درگیری با مشکلات، ادواری خوها دیگران را به کمک می طلبند. به علاوه این عامل بیانگر توجه به نیازهای دیگران، ابراز هیجانی، رفتار دوستانه، تمایل به بودن با مردم و گرایش به پیوستن به فعالیت های گروهی است. نمرهی خیلی بالا بیانگر بعضی از جنبه های منفی مانند ناپایداری هیجانی، وابستگی و ناراحتی از تنها بودن است.

رغبت‌ها و توانایی ها:

ادواری خوها کسانی هستند که نسبت به سایر اشخاص، بیشتر به اصول انتزاعی رغبت نشان می دهند، توانایی سازماندهی آنها بسیار خوب است و از طرفی به سختی می توانند یک عامل را از مجموعه کل مجزا سازند. نتایج دوران مدرسه آنان بهتر از دوران دانشگاه می باشد. ادواری خوها، اگر نویسنده باشند، واقع نگر، شوخ طبع و طنزپردازند و در زمینه نقاشی به رنگ ها بیشتر از شکل ها توجه نشان می دهند. ادواری خوها، به وضوح مشاغلی را ترجیح می دهند که در آنها با اشخاص سر و کار داشت و واجد موقعیت های اجتماعی است. فروشندگان، مدیران باشگاه، مددکاران اجتماعی و معلمین بیشتر از بین ادواری خوها هستند

هوش عمومی - نارسایی عقلی

4

نمره

مقیاس B کم باهوش

هوش به عنوان عاملی در قلمرو شخصیت قرار دارد و آنچه که در این پرسشنامه نمره هوش را با دست می دهد، کنش هوش با توجه به نوع سازمان یافتگی شخصیت است

روابط اجتماعی:

آزمودنی‌هایی که در دو قطب افراطی قرار دارند، با وجود تمایزها، واجد رگه های مشترکی هستند، که ناشی از اجتناب از زندگی گروهی است بازخوردهای ضداجتماعی در نارسایی عقلی بارزتر است.

رغبت ها و توانایی ها:

در خصوص عوامل خلفی مرتبط با نارسایی عقلی، آیسنک و دیگران، به کمبود پشتکار، فقدان انضباط شخصی و عدم احساس مسئولیت اشاره کرده اند و متخصصان عقب ماندگی ذهنی به فقدان ابتکار، تلقین پذیری و فقدان توانایی پیش بینی اشاره داشته اند، بررسی‌های کل همچنین بر لاقیدی و بی ظرافتی تاکید می کند. افرادی که در سرحد قطب مثبت قرار دارنده رگه های خلفی را با شدت بیشتری در پاسخنامه ارایه می دهند. افرادی باهوش، توانمند در تفکر انتزاعی، دارای توانایی یادگیری سریع، سازگار و هشیارند، از قوه قضاوت خوب برخوردارند و به فعالیت های هوشمندانه علاقه مندند و دارای روحیه بالا جدیت دقت عمل و با پشتکار در فعالیت های پژوهشی اند. بررسی های به دست آمده در گروه‌های با تماس مستقيم، نشان میدهد که رهبران از افراد باهوش بالای میانگین اند، اما نه آنقدر بالا که موجب شکاف بین پیروان و رهبر گردد، نعره پایین ممکن است انعکاسی از تفکر عینی، تفسیرهای خشک و سطحی، قضاوت ضعیفه کندذهنی با انگیزش ضعیف است. دارای روحیه ضعیف اند و به هنگام رویارویی با چالش ها، به آسانی دست از تلاش بر می دارند.

تأثیر طبیعت - تربیت:

برخی از مؤلفه های هوش عمومی، ناشی از مسایل ژنتیکی می باشد و بخش باقیمانده آن به جنبه های محیطی ارتباط می یابد. آزمودنی‌های واجد هوش ضعیف، دارای موقعیت اجتماعی پایینی هستند و معمولا از آموزش و پرورش ضعیفی برخوردار می باشند. تعامل جنبه های ژنتیکی و محیطی را این گونه می توان بیان کرد که عدم توجه والدین به مسایل پرورشی کودک به دلیل هوش نارسا و فقدان امکانات آموزشی کافی است. هم چنان که این شرایط همبسته با وضعیت اجتماعی – اقتصادی والدینی است که فاقد اینکار می باشند.

نقش جنسیت:

عامل جنس در ایجاد گرایش به دو قطب، تعیین کننده نمی باشد.

مشابهت با تشخیص بالینی:

در خصوص شکست های تحصیلی و حرفه ای مرتبط با نارسایی های عقلی، بایستی توجه داشت که نارسایی های عقلی با احساس بی ارزشی و ناکامی امن، همبسته می باشد. زیرا تجریبات اولیه ی فردی است که خود را در محیطی بافته (مدرسه) که الزاما اهمیت بسیاری برای هوش قایل است. این ناکامی بعدها به ناتوانی های بزرگتری در رابطه با محیط فیزیکی با محیط انسانی، منجر می گردد. روان گسسته‌ها، خصوصا روانگیخته ها و افسردهها، اگرچه مانند بزهکاران، میانگین به گونه مشخصی به سمت منفی گرایش دارد، ولی نتایج نارسا در این عامل دارند.

روان گسیختگی معمولا در آزمودنی هایی که واجد هوش نسبتا ضعیفی هستند، ظاهر می شود. در حالی که به نظر می رسد اختلالات آشفتگی - افسردگی باهوش برتر از بهنجار وابسته است. روان آزرده ها دارای میانگین مشابه گروه بهنجارند. ولی پراکندگی بیشتری در قلمروروان آزردگی‌ها وجود دارد. افرادی که به ضعف روانی (پیکاستی) با اضطراب شديد دچارند، واجد هوش بیشتر و کسانی که به ضعف عصبی (نوراستی) با مبستری دچارند هوش کمتری دارند.

ناپایداری هیجانی

7

نمره

مقیاس C ناپایداری‌ هیجانی

روابط اجتماعی:

فردی که در قطب منفی این عامل قرار دارد، در سازش با موقعیت های زندگی ناموفق است و انعطاف ناپذیری بیشتری از خود نشان می دهد. به روابط واقع نگرانه با دیگری بی توجه بوده و در روابط خویش ثابت قدم نیست (به لحاظ اخلاقی روی او نمی شود حساب کرد). به آسانی از چیزها و اشخاص کل میشود (مثلون) و از موقعیت خود، خانواده خود و محدودیت های زندگی ناراضی است. دارای اسناد (منبع کنترل) بیرونی اند. نسبت به رویدادهای محیطی به صورت بی ثبات واکنش نشان میدهند. وقتی کارها خراب می شود، احساس می کنند نمی توانند با آن کنار بیایند. بسیار نگرانی مضطرب و تهييج پذیرند و به آسانی برآشفته می شوند. در برابر مسئولیت ها طفره می روند و به آسانی دست از کوشش بر می دارند. اغلب ممکن است نگرش ها و علایق شان در پاسخ به رویدادهای خارجی به سرعت تغییر کند. به سبب واکنش پذیری هیجانی و ناتوانی در ارضای نیازهای هیجانی خود، اغلب با مشاجره های میان فردی در گیر می شوند.

رغبت ها و توانایی ها:

ناپایداری، بی توجهی، پشتکار کم، تغییر بازخوردی بیشتر و تلقین پذیری بارزتر از رگه های به دست آمده در قطب منفی اند. هنرمندان و نمایشنامه نویسان در مقایسه با دانشمندان، گرایش بیشتری به این قطب دارند و این نشانگراستعدادهایی است که می تواند در قطب منفی نیز وجود داشته باشد.

تأثیر طبیعت - تربیت:

سریل برت در کتاب خود (بزهکاران جوان در بررسی عینی دلایل بزهکاری کودکان لندنی برای «هیجان پذیری عمومی، مبنایی سرشتی قایل شده است. وی هیجان پذیری را به مانند پایین بودن هوش، یک نقص سرشتی میداند که فرد را بیشتر در معرض اثرپذیری از محیط نامطبوع قرار می دهد. اما در تحقیقات «کتل علی رغم دستیابی به یک جزء سرشتی در (C) جای زیادی برای تغییر و بهبود وابسته به محیط وجود دارد. بررسی ها نشان میدهند که -Cها در موقعیت های پایین تر اجتماع قرار دارند. این عامل در طول عمر با تغییراتی مواجه است: سیر صعودی آن تا دوره بلوغ به سبب افزایش تجربه در سازش با موقعیت های زندگی و کاهش آن در دوره بلوغ، در تلاش برای دستیابی به هویت خویش و پس از حل این مشکلات، صعودی دوباره در طی و در سالهای پختگی تجربیات با تقویت هر چه بیشتر اسکلت «من» ادامه می یابد.

نقش جنسیت:

زنان نسبت به مردان به میزان کمتری از خود، پایداری هیجانی نشان میدهند.

مشابهت با تشخیص بالینی:

نمره پایین در (C) مشخص کننده مرکزی تمام زمینه های آسیب شناسی روانی است: در تمام روان آزرده ها، بزهکاران، روان دردمندان، معتادان به دارو و الكل، همجنس خواهان، عورت نماها و بیشتر روان گسسته ها (خصوصا روان گسستگی کنشی) دیده می شود. بدین ترتیب این عامل فاقد توان تشخیص افتراقی بین دو سازمان یافتگی مرضی روان گسستگی و روان آزردگی است. افرادی که با شدت بیشتری به قطب منفی گرایش دارند، واجد اضطرابی میباشند که ناشی از ضعف سازمان امن، است که موجب هر نوع برانگیختگی ناگهانی درونی غیر قابل کنترل می گردد. فرد واجد یک نارضایتی و یک بار عاطفی است که نه قادر به برونریزی آن میباشد و نه می تواند آن را مهار کند (بی قرار و عصبی)

فرد از تصمیمات ضروری طفره می رود، از واقعیات می گریزد (رویاپردازی) و در قبال ناکامیها، اغماضی ندارد. تظاهرات متنوع روان آزردگی‌ها چون هراس، اختلالات روان - تنی، اختلالات خواب و رفتارهای هیستریکی و وسواسی، همچنین نشانه های خودبیمار پنداری در این عامل به چشم می خورد.

فرد از تصمیمات ضروری طفره می رود، از واقعیات می گریزد (رویاپردازی) و در قبال ناکامیها، اغماضی ندارد. تظاهرات متنوع روان آزردگی‌ها چون هراس، اختلالات روان - تنی، اختلالات خواب و رفتارهای هیستریکی و وسواسی، همچنین نشانه های خودبیمار پنداری در این عامل به چشم می خورد.

سلطه پذیری

6

نمره

مقیاس E اطاعت

روابط اجتماعی:

گرایش به قطب منفی، فردی مهربان و با ملاطفت را نشان می دهد بیشتربه خودش اکتفا می کند و به جهت حساسیت هایی که به سرزنش های اجتماعی دارد، تبعیت جو، کمرو و محو است. تمایل به گذشت از خواسته های خود برای سازش با نیازهای دیگران دارد. نسبت به دیگران ملاحظه کار و در تعاملات خود سیاستمدارند. از طریق همنوایی با خواسته های دیگران، از تعارض پرهیز می کند. اغلب به آسانی پیروی را می پذیرند و به تایید اجتماعی وابسته اند. همکاری کننده، از خود گذشته، مطیع و سلطه پذیرند.

رغبت ها و توانایی ها:

گرچه اطاعت، گذراندن امتحان را تسهیل می کند، اما زمانی که هدف بررسی خلاقیت باشد، یک مشکل محسوب می گردد.

تأثیر طبیعت - تربیت: گرچه جزء سرشتی در این عامل به دست آمده است، اما موقعیت های اجتماعی و روابط انسانی دخالتی بارز در شکل گیری آن بازی می کنند. +Eها بیشتر افرادی با موقعیت بالاتر اجتماعی و -Eها بیشتر افرادی با موقعیت پایین تر

اجتماعی می باشند. این عامل با فرارسیدن دوره پیری به قطب منفی متمایل می گردد.

نقش جنسیت:

این عامل در مردان از نظر محتوا، اندکی متفاوت از زنان است وسلطه گری کمتری را در زنان نشان می دهد، چون به آنان یاد داده اند نیازهای خانواده و دوستانشان را بر نیازهای خود مقدم بدانند و با توجه به تعریف سنتی مردانگی، سلطه گری، پرخاشگری و رقابت جویی به طور کلیشه ای ارزش های مردانه به شمارمی رود.

مشابهت با تشخیص بالینی:

در حالی که این عامل در قطب منفی می تواند پیامد یک اختلال اولیه نظير فقدان اطمینان به خویشتن تلقی گردد. در قطب مثبت نشانگر استحکام فردی است که واجد روحیه ای مستقل می باشد. گرچه خودمختاری، عدم توجه به قراردادهای اجتماعی و گرایش به پرخاشگری، در بزهکاران نیز دیده میشود.

سرزندگی

1

نمره

مقیاس F سرزندگی

روابط اجتماعی:

گرایش شدید به قطب مثبت، نشان دهنده فردی است سرزنده و علاقه مند به زندگی جمعی، فردی که واجد هم احساسی با دیگران بوده و انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان می دهد. فردی صادق و رک که می توان روی او حساب کرد. خودنمایی پرحرفی همراه با شوخی های مبتذل از دیگر رگه های این عامل می باشد. سخن گفتن ان سرزنده‌ها، شادمانه، پرانرژی و در عین حال پیش پا افتاده (همگانی است. شبیه به دندان کودکی که فعال، پرحرف، پرشور و پرانرژی است که دوست دارد در مرکز توجه قرار گیرد. در مهمانی ها، بشاش، شوخ طبع و بی پروا است. اغلب محبوب دیگران است و به عنوان رهبر گروه انتخاب می شود

رغبت ها و توانایی ها:

در میان گروه های با تماس مستقیم، در انتخابات برای رهبری سرزنده ها موفق ترند. چه فرد بیشتر قابل رؤیت بوده، پرحرف تر و برون ریزتر است. در خصوص جلب محبوبیت سرزنده ها بایستی بدین مهم اشاره نماییم که +F را می توان به یک دستگاه بزرگ نمایی برای اثرات سایر کیفیت ها، تشبیه کرد، فرد سرزنده، شخصیت خود را سریع تر آشکار می سازد، به صورتی که گویی بر روی صحنه عریض تری قرار دارد. سرزنده ها با شدت بیشتری خلق و خوی خود را عرضه می کنند و دیگران را به واکنشی قوی تر نسبت به رگه های خلقی خود وا می دارند. در این صورت اگر این‌ها واجد شایستگی هایی باشند، بیشتر دوست داشته خواهند شد و اگر موارد ناشایسته ای از خود نشان دهند، ناخوشایندتر از موقعیت های دل مرده ها ارزیابی می گردند. سرزنده ها افرادی هستند با خوش بینی نسبت به زندگی، افرادی بدیع و سرشار از امکانات سازشی. این عامل در پیش بینی شغلی واجد اهمیت است. فروشندگان موفق عموما از سرزنده ها هستند. زنان خريدار لوازم آرایش و پوشش پرزرق و برق تر، به گونه مشخصی سرزندگی بیشتری از آنهایی که نوع موقرتر آن را خریداری می کنند، دارند. سرزنده ها واجد استعداد در زمینه ترسیم اند.

خلق نارس و وابسته

5

نمره

مقیاس G خلق نارس

روابط اجتماعی:

فردی است که فرامن ضعیفی دارد و کنترل درونی اش پایین است. بی توجه به درخواست های اجتماعی و در عین حال متوقع، که خود را با جریان و سوگیری مشخصی در زندگی، هماهنگ می سازد و بیشتر فردی است ملون و ناپایدار. قوانین را زیر پا می گذارد و برای هم‌نوایی با هنجارهای گروهی چندان احساس اجبار نمی کند. خودمختار و انعطاف پذیر است و ممکن است پیش بینی ناپذیر و جامعه ستیز باشد. اگر در موقعیتی قرار بگیرد که باید از قوانین و مقرارت سخت، پیروی کند، دچار مشکل می شود، چون آزادانه و بی قید و شرط می اندیشد، ممکن است مسائل را به گونه موثری حل کند.

رغبت ها و توانایی ها:

گرایش به این قطب، به خصوص زمانی که با سلطه گری (+E) همراه باشد، مشخصه افرادی است که برای خود قانون هستند. در این صورت می توان از گرایش به خودمختاری تعبیری دو گانه به دست داد ضدیت با دیگری را در افرادی سطحی، کامل و غير جدی بازشناخت. از سویی فردی که خود واضع قانون خویشتن است، ضرورتا به مفهوم ضدیت با دیگری نیست. پژوهشگران برجسته و ورزشکاران، بیشتر متمایل به این قطب می باشند .

بیوگرافی

نقش جنسیت:

زنان گرایش بیشتری به قطب مثبت دارند، گرچه اختلاف قابل تأکید نیست.

مشابهت با تشخیص بالینی:

همان طور که میدانیم در نظریه های روان تحلیل گری اضطراب می تواند ناشی از فرامنی سخت گیر باشد. اما نتایج به دست آمده از این تست نشان می دهد که اروان آزردگی، با عواملی دیگر در ارتباط است و نه با +G و +G نشانی است از ثبات عاطفی، دیگر بافته ها نشان می دهند که گروه بزهکاران و روان دردمندان به سمت قطب منفی این عامل گرایش دارند افراد دارای تکانشگری بالا (+F) و همنوایی پایین (G) ممکن است در برابر فوائين دچار مشکل شوند. به علاوه افراد دارای همنوایی بالا (+G) که تکانشگری پایین دارند (-F)، ممکن است به عنوان افراد وسواسی- اجباری شناخته شوند که مستعد افسردگی هستند. البته عوامل H و 0 و Q3 هم باید مورد بررسی قرار گیرد

ترسو، کمرو

7

نمره

مقیاس H ترسو

روابط اجتماعی:

مشخصه فردی است در خود فرومانده، که روابطش با محیط سرد و فاصله جویانه می باشد. -H، یکی دو دوست صمیمی را بر جماعت ترجیح می دهد و رغبت‌هایش نسبت به جنس مخالف تقلیل یافته است، بسیار کم رو است و به آسانی در موقعیت های اجتماعی، احساس تهدید می کند. آغاز گفتگو برایش دشوار است. در ملاقات با دیگران محتاط است. وقتی در گروه، توجه جمع به آنان جلب می شود دچار ترس می شود. به طور معمول احساس کهنری می کند. اینکه در جمع درست صحبت می کند با رفتارش درست است یا نه، حساسیت به خرج می دهد و دچار اضطراب می شود. به همین دلیل معاشرت با یک یا دو دوست را به گروه بزرگ ترجیح می دهد.

رغبت‌ها و توانایی ها:

این افراد کند، اما واجد دقت عمل اند و از مشاغلی که مستلزم تماس با اشخاص است، پرهیز می کنند.

تاثیر طبیعت - تربیت:

تحقیقات سرشتی نشان می دهند که عامل (H)، در میان رگه های عمقی شخصیت، دارای بالاترین درجه ارثی است و یافته های روان شناختی پشتیبان این نتایج می باشند.

+Hما، به طور قابل ملاحظه ای در الکتروکاردیوگرافی، منحنی هایی با واکنش خفیف و ارامتر نشان می دهند، واکنش افراطی بشم پاراسانتیک در آنها وجود دارد و بیماری کرونر قلبی به صورت چشمگیری در این افراد به چشم می خورد که می تواند به دلیل فعالیت های هیجانی ترشان باشد

عامل (H)، همراه با من به قطب مثبت گرایش می یابد. خجالتی بودن اغراق آمیزی که به طور طبیعی تمایل دارد، خودش را معالجه کند، زیرا خجالتی بودن شاخصی منفی است که احساس کمتری را القاء می کند. این افزایش خفيف و در عین حال مداوم در طول زندگی است. مشاهدات متداول در دوره کودکی از ۴ سالگی به بعد یعنی زمانی که کودک با ورود تازه واردی، پشت مادرش مخفی می شود. تا ۱۲ سالگی، نوساناتی بین خجالت و گستاخی را نشان می دهد. پس از فرا رسیدن دوره بلوغ، شاهد افزایشی مداوم به سوی قطب مثبت هستیم. جنبه های سرشتی- محیطی این افزایش را این گونه می توان بیان کرد: تغییرات فیزیولوژیکی دوره بلوغ، به فعال شدن کشاننده های جنسی منجرمی شود، که در کاهش حساسیت به منهيات اجتماعی نقش اساسی دارد

نقش جنسیت:

اختلاف بین دو جنس در گرایش به دو قطب این عامل، محسوس نبت . مشابهت با تشخیص بالینی: این عامل نیز در پیش آگهی اختلالات روانی، مهم می باشد. -Hها، کمرو بوده و در بیان مطالب خود دچار مشکلاتی هستند، چه منهيات درونی شده ای وجود دارند که به خودداری های وسیعی منجر گشته اند. پس -H را بایستی کمتر به معنای انعطاف ناپذیری و کینه توزی و بیشتر به معنی کمرویی و خودداری دانست. در قلمرو مرضی، -H منبع سرشتی روان گسیختگی تلقی می گردد و با روان گسیختگی نوع ساده و روان گسیختگی نوع آشفته و مطابقت دارد.

+H اگر چه نمایش فردی است با اعتماد به خویشتن که رفتارهایش بیشتر زمینه ارتجالی دارد، اما سرحد افراطی این قطب احتمالا با تشخیص اختلالات آشفتگی افسردگی مطابقت می یابد. قطعیت این تشخیص با توجه به سایر عوامل امکان پذیر است. همچنین بزهکاران و جامعه ی دردمندان، بیشتر گرایش به قطب مثبت این عامل دارند.

H بالا (متهور، خطر جو)، F بالا (تكانشی) و G پایین (قانون شکن افرادی با گرایش جامعه ستیزی بوجود می آید. برعکس، کسی که بسیار جدی است (F پایین)، پایبند به قانون است (G پایین) و از تعامل اجتماعی می ترسد (H پایین)، در جامعه ای که برون گرایی و تکانشگری، بسیار با ارزش شمرده می شود، مستعد افسردگی است.

غير حساس، یک دنده

10

نمره

مقیاس I یک‌ دنده

روابط اجتماعی:

فردی که به این قطب گرایش دارد، کمتر تمایلات شخصی خود را دنبال می کند و بیشتر برای پذیرش واقعیات دنیای ملموس و احساس مسئولیت در قبال تعهدات زندگی، آماده است. در زندگی خود دارای نگرش عملی، عینی و معقول است. تظاهرات هیجانی را سرکوب می کند. نسبت به احساسات دیگران حساس نیت و به هدفهای سودگرایانه و واقع بینانه تمرکز می کند. متکی به خود است و از عهده کارهای استرس زا به خوبی بر می آید، در حد خیلی پایین، آنان را به صورت افرادی سنگدل، منفی، بدبین و عیب جو می شناسند. .

رغبت‌ها و توانایی ها:

فردی آرمانی نگر، با نقطه نظرهای اجتماعی و سیاسی که بر علیه هر نوع واقع نگری محض است. فقدان نیاز به مجازات مجرمین، واجد باورهای اروسو گونه در خوب بودن فطری انسانی و دریافت دنیا به منزله محلی پر آرامش. این افراد ذهنی شهودی و غیر منضبط، تخیلی لبریز شونده و واجد باورهایی هستند که منطقا به دنبال اميال دوره کودکی می باشند. در گروه های کوچک، با اصطلاحاتی نظیر پرت شدن از موضوع و بازداشتن گروه دررسیدن به یک تصمیم، از این افراد شکایت می شود. از سوی دیگر بایستی پذیریم، که خیلی از محصولات تمدن فقط در گرمای چین حساسیتی، قابل رشد می‌باشد و ثابت دیده است که +I با خلاقیت های هنری و علمی مرتبط بوده و هنرمندان و دانشمندان تن به گروه بهنجار از حساسیت هیجانی بیشتری برخوردارند. به هر حال در گرایش بدین قطب رغبتهای زیبایی شناختی و ظرافت های زنانه، باز شناخته شده است

تاثیر سرشت - پرورش:

افراد دارای تحصیلات عالی، به خصوص از خانواده هایی که از نظر اقتصادی پشتیبانی خوبی داشته اند، گرایش بیشتری به حساسیت هیجانی، نشان می دهند، احتمالا بدین سبب که افراد تحت پرورش نظام حمایتی، حساس، دمدمی مزاج (مثلون) و تا حدی لوس، بار می آیند و خلقی کودکانه و نارس دارند. نقش جنسیت: در این عامل، شاهد بیشترین اختلاف بین دو جنس می باشیم، چه زنان می باشند، در حالی که این کشوری، ارتباطی به چه گونه بارزی نسبت به مردانI+ می باشند در حالی که این کنش وری ارتباطی به هورمونهای جنسی ندارد. در جامعه به مردان یاد می دهند که دارای عامل -I باشید آنان انتظار می رود هیجاناتشان را بازداری کند و افرادی سخت گیر، متکی به خود واقع بین باشند.

مشابهت با تشخیصی بالینی:

این عامل یکی از مهمترین عوامل در پیش اگرروان ازردگی دلهره می باشد که با آمار روان آزردگی بیشتر در جنس مؤنث مطابقت دارد. این افراد که از رویارویی با واقعیات خشن زندگی محافظت شده اند، با یک نام حساسیتی گسترده در برابر مشکلات و محرومیت های زندگی، آسیب پذیرتر می باشند احساس شکست در آنها تشدید می گردد. نیازهایشان کمتر با واقعیت مطابقت دارد و از این رو توصیه ناپذیرند - ایانی به رها کردن محرک نداشته و عواقب نگهداری آن را نمی توانند بپذیرند- و سرو کله زدن با این نیازها آنها را دچار موقعیت های هیجانی، فزون تنیده می گرداند. اشتغالات خودبیمار پنداری از دیگر رگه های به دست آمده در این قطب می باشد. از سوی دیگر نارضایتی از خویشتن، این افراد را به درون نگری و تحليل خویشتن می کشاند، که می تواند منجر به سوگیری های مثبت (والا گرایی) گردد در قطب دیگر، افرادی قرار می گیرند که سریع تر خود را با محرومیت‌ها تطبيق داده و در قبال مشکلات هم چون +اما درنگ روان آزردگی از خود نشان نمی دهند، بلکه افرادی هستند واجد پختگی عاطفی که بیشتر خودکفایند. اما با این وجود گرایش به قطب منفی در حد افراطی آن، نمایشگر فردی است، خشن، بی آزرم و بی انعطاف، که یکی از مؤلفه های تشخیص پارانویا گونگی است (در جهت تشخیص توجه کرد).

شکاک، بدگمان

2

نمره

مقیاس L شکاک

روابط اجتماعی:

رگه هایی که این قلب را اشباع می کند (خشن، بی اعتنا، بد گمانه بدخلق و بی انعطاف)، ترسیم گر شخصی ضداجتماعی است، با علایق کاهش یافته نه به دیگری. این افراد، خود را واجد رفتارهای بسیار صحیح می دانند و از افرادی که خود را برتر از دیگران می دانند، ابراز کسالت می کنند (بیانگر تمایل به حسادت). به انگیزه های دیگران اعتماد ندارند و فکر می کنند که میخواهند از آنان سوء استفاده کنند. بنابراین افرادی شکاک، پرسشگر، آزرده، خصومت گر و ناایمن هستند • رغبت‌ها و توانایی ها: فردی است که علایق فراوان نسبت به زندگی روانی و درونی ازخود نشان می دهد.

اهل عمل

4

نمره

مقیاس M اهل عمل

روابط اجتماعی:

فردی که به این قطب گرایش دارد، شخصی است با علاقه مندی به دیگران و زندگی جمعی که خود را نابع آداب و مقررات اجتماعی می داند. به جزئیات عملی زندگی روزانه خود توجه عمیق دارد. آنان را به عنوان افرادی آگاه، معقول، سنتی و استوار می شناسند. افرادی غیر تخلی، عینی و محسوس گرا و بی علاقه به امور ذهنی و زیبایی شناختی اند. افراد با نمره خیلی پایین، ممکن است به اندازهای عملی و محسوس گرا باشند که نتوانند برای مشکلات خود راه حلی پیدا کنند.

رغبت‌ها و توانایی ها:

گرایش به آرمانی نگری در این افراد وجود دارد.

نقش جنسیت:

رغبت ها و توانایی ها علاقه مند به امور عملی، واجد دقت عمل، کار آمد، فردی منطقی و مستقل واقع نگر.

تاثیر طبیعت - تربیت:

عوامل محیطی و به خصوص نوع نظام پرورشی، در این عامل دخالتی بارز دارد، به گونه ای که می توان این عامل را یکی از مؤلفه های ترغیب کننده اخلاقی دانست، که تشکیل آن بستگی کامل به پذیرش آداب و اخلاق اجتماعی دارد : نقش جنسیت: در جنس مؤنث گرایش به قطب مثبت، چشمگیرتر است.

مشابهت با تشخیصی بالینی:

بی توجهی به جهان خارج و نیازهای اجتماعی و دنبال کردن خواسته هایی که از باورهای اوتیستیک نشأت گرفته اند، می تواند شخص را در زمینه های هیجانی در موضعی غیر واقعی قرار دهد و آسیب پذیری او را از حوادث تشدید نماید، به گونه ای که بذر یک درهم ریختگی روان آزردگی را برای بعدها باشد. اشباع افراطی در قطب مثبت همچنین با نشانه هایی چند از تاپایداری هیجانی و یتری تبدیلی همراه می باشد و نشانگر فردی است که در دوره هایی دچار احساس حمایت مفرط دارد

ظرافت کاری

1

نمره

مقیاس N ظرافت کاری

روابط اجتماعی:

فردی که در این قطب قرار می گیرد، در روابط خویش با محیط سخت گیر، سرد و عقلینگر است. مانند سیاستمداران کار کشته و زیرک، تعاملشان با دیگران حسابگرانه است تا صادقانه و واقعی. در حد خیلی بالا ممکن است نتوانند با دیگران روابط نزدیک و صمیمانه که مستلزم خودافشایی باز و راستین است، برقرار کنند.

رغبت‌ها و توانایی ها:

به نظر می رسد که نشان دهنده گرایش به عقلی نگری استحکام یافت و فکری دقیق، تمرین یافته و مؤثر داشته باشد. +Nها همچنین واجد ذوق ظریف هنری اند .

بی اعتمادی اضطراب آمیز

5

نمره

مقیاس O مستعد‌احساس ‌گناه

روابط اجتماعی:

بیانگر نگرانی مزمن است، افراد احساس نگرانی و ناایمنی می کنند واغلب از احساس گناه به شدت رنج می برند، از خود انتظارات بالایی دارند، خود انتقاد گرند، اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، پیوسته خود را سرزنش می کنند. خود تنیه گرند و اغلب مستعد ابتلای به افسردگی اند، به عنوان افرادی نگران، مضطرب ودچار مشکل شناخته می شوند.

بنیادگرایی

5

نمره

مقیاس Q1 بنیادگرایی

فرد بنیادگرا خود را بیشتر درون نگر، جلوه می دهد، بیشتر به رویدادهای اساسی علاقه مند است و به طور کلی بیشتر علاقه مند به امور عقلی است. از تست های عینی موقعیت، چنين برمی آید که اشخاصی که دارای نمره مثبت در این عامل هستند (+Q) افراد مطلع تری هستند، کمتر در بند قيود اخلاقی اند، و به طور کلی بیشتر گرایش به تجربه زندگی دارند. افراد با نمره بالا در این عامل، به عنوان زیردست با فرمانبردار، کار کرد خوبی از خود نشان نمی دهند، صاحبان قدرت را به چالش می کشند، برای انجام دادن کارها به جستجوی راه‌های تازه می پردازند، نوآوری را دوست دارند، به موضوع های عقلانی به ویژه از دیدگاه‌های متفاوت) علاقه نشان می‌دهند، به طور کلی دوست دارند در زندگی به آزمایش بپردازند و تغییرات را به خوبی می پذیرند. وضعیت روز مره موجود واز قبل دیک شده برای این ها معمولا خسته کننده و ملال آور است

خودکفایی، مسلط بر خود

4

نمره

مقیاس Q2 خودکفایی

فردی که در این عامل نمره بالا می گیرد، فردی مصمم، مسلط بر خود و مستقل است عادت دارد خودش تصمیم بگیرد، از مردم بدشان نمی آید، اما برای تصمیم گیری با انجام تکالیف خود به موافقت با حمایت آنان نیاز ندارد. ترجیح می دهد به تنهایی کار کند و اغلب از اینکه از دیگران کمک بخواهد تردید دارد، حتی اگر بتواند از آنان درخواست کمک کند. در روابط خود با دیگران سلطه جو نیست. دارای نوعی درون گرایی سالم و خلاق است که به خودبسندگی بالا و عادت های خوب کاری منجر شده است. فرد با نمره خیلی بالا ممکن است نتواند به پیامدهای میان فردی تصمیم هایش توجه کند.

کمال گرا

4

نمره

مقیاس Q3 کمال‌گرا

براساس پاسخ های این پرسشنامه، افرادی که از لحاظ عامل و غنی هستند، می توانند هیجان ها و رفتار خود را کاملا مهار کنند، تمایل به سرپوشی دارند، با هوش و دارای دقت عمل اند، ولی در عین حال لجباز نیز هستند. به نظم و سازماندهی و برنامه ریزی علاقه مندند. یک تقویم زمانی منظم دارند، قرار ملاقات ها را فراموش نمی کند و عملکردشان دارای معیارهای بالاست. عادت هایشان تا آن اندازه برایشان جنبه وسواسی دارد که توانایی های بالقوه خود را تحقق بخشند. افرادی خشک و انعطاف پذیر نیستند و در موقعیت های قابل پیش بینی بیشتر احساس راحتی می کنند. با آنکه این عامل در سنجش های رفتار پدیدار نشده است، مع ذلک مشاهده کرده اند که وقتی افرادی که در این عامل غنی هستند، جمع می شوند کار آمدی عمومی و عينيت گروه، آشکارا در مقایسه با زمانی که در گروه ضعیف است، افزایش می یابد. دلایلی وجود دارد که می توان چنین فکر کرد که افرادی که در این عامل قوی هستند، تمایلی به ریاضیات داشته باشند.

آرام

5

نمره

مقیاس Q4 آرام

نشان دهنده فردی آرام، خوددار و راضی است. این افراد با خود و موقعیت زندگی شکیبا و راحتند. گاهی این راحتی ممکن است به بی خیالی و نبودن انگیزش منجر در مجموع نمره پایین، شاخص مثبتی از سلامت روانی است. در مجموع وقتی درصدد جستجوی مشابهت هایی بین این عوامل و مقوله های بالینی بر می آیند می توانند به آسانی مشاهده کنند که A و دو عامل روان گسیختگی هستند، عامل و با اضطراب شناور یا ضعف روانی، مطابقت دارد، عامل F تمایز کننده هیستری تبدیلی، حالات آشفتگی روان آزردگی دلهره و افسردگی است. عامل معرف خلق و خوی وسواسی است، عامل L مؤلفه ای از پارانویا گونگی است و عامل C نوروز گرایی عمومی را می سنجد.با استفاده از این تست می توانید مولفه های زیر را در خود ارزیابی کنید:

در تست شخصیت کتل علاوه بر 16 بعد اصلی 8 بعد نیز به عنوان عوامل مرتبه دوم قابل سنجش است. بنابراین علاوه بر 16 عامل گفته شده در تصویر فوق شما می توانید از 8 بعد دیگر شخصیت خود آگاهی یابید. عوامل مرتبه دوم در شکل زیر آمده است

عوامل مرتبه دوم

برونگرایی

6

نمره

مقیاس برون‌گرایی‌درون‌گرایی

(برون گرایی در برابر درون گرایی) فردی که در عامل برون گرایی نمره پایین کسب کند، اصولا در تماس های بین فردی خجالتی خودکفا و خوددار میباشد. این مسئله می تواند بسته به وضعیت خاصی که در آن انتظار می رود شخص عمل کند، مطلوب با نامطلوب باشد. به عنوان مثال، درون گرایی یک عامل پیشگویی مطلوب، در خصوص مهارت دقیق فرد است فردی که در این عامل نمره بالا به دست آورد معمولا فردی اجتماعی و اهل رفت و آمد بوده و غیر خوددار و توانا در بوجود آوردن و حفظ روابط بین فردی می باشد. این مسئله می تواند در وضعیت هایی که نیازمند به این نوع خلق و خو میباشد مطلوب باشد (به عنوان مثال: فروشد اما نباید لزوما به عنوان عامل پیشگویی کلی به عنوان مثال: کسب موفقیت علمی مطلوب باشد)

اضطراب

4

نمره

(اضطراب پایین در برابر اضطراب بالا) افرادی که در عامل اضطراب نمره پایین کسب می کنند اصولا کسانی هستند که زندگیشان به طور کلی رضایت بخش بوده و کسانی هستند که قادرند به چیزهایی که برایشان مهم به نظر می رسد دست یابند. هر چند که نمره فوق العاده پایین در این عامل همان گونه که عموما در مطالعات مربوط به اضطراب و کسب موفقیت انجام شده است، می تواند به معنی فقدان انگیزه برای انجام کارهای دشوار باشد.

افرادی که در این عامل نمره بالا کسب می کنند به گونه ای که در کل شناخته شده اند از جن اضطراب در سطح بالایی می باشند. لازم نیست که آنها فردی عصبی باشند زیرا اضطراب می تواند قایم بر وضعیت باشد اما این احتمال وجود دارد که ناسازگاری هایی وجود داشته باشد. مثلا آنها ممکن است از میزانی که قادرند خواسته هایشان را از زندگی تأمین کنند و به آنچه که می خواهند برسند ناراضی باشند. اضطراب بسیار بالا معمولا مخل کارایی و موجب اختلال جسمانی میباشد.

یک دندگی در برابر پذیرندگی

1

نمره

مقیاس یک‌دنده‌گی

(یک‌دندگی در برابر پذیرندگی) افرادی که در این عامل نمره پایین کسب می کنند اصولا تحت تأثیر عواطفشان قرار می گیرند. آنها بیشتر افرادی موقر با علایق فرهنگی و هنری می باشند. کسانی که نمره پایین به دست می آورند نسبت به احساسات خود و دیگران حساس هستند. هر چند که ممکن است در انجام اقدامات خطير، کند بوده و ترجیح دهند که در خصوص موضوع، بررسی بیشتری را به عمل آورند.

افرادی که در این عامل نمره بالا به دست می آورند بیشتر تحت تأثیر حقایق قرار می گیرند تا احساسات. آنها اصولا افرادی با شهامت، استوار، قاطع و مبتکر می باشند.

استقلال

6

نمره

مقیاس استقلال

(استقلال در برابر وابستگی) افرادی که در استقلال نمره پایین کسب می کنند دارای شخصیتی متکی به گروه، منزوی و منفعل هستند. آنها بیشتر خواهان و نیازمند حمایت از سوی سایر افراد بوده و بیشتر رفتارخود را در جهت افرادی که این گونه حمایت را به آنها می دهند سوق می دهند

اشخاصی که در این عامل نمره بالا به دست می آورند اصولا پرخاشگر، مستقل، باجرا و نافذ هستند. آنها به دنبال موقعیت هایی هستند که در آن این گونه رفتارها تحمل گردد چه بسا از پاداش نیز برخوردار گردد و اصولا ابتکار چشمگیری را نشان می دهند.

کنترل غرایز

4

نمره

مقیاس کنترل

(کنترل بالا در برابر کنترل پایین) افرادی که در این عامل نمره پایین کسب می کنند نوعأ طبق ارزش های سایرین بر اساس احساس وظیفه عمل نمی کنند، آنها اصولا ناسازگار بوده و از تغییر دادن قوانین دريغ ندارند و کسانی هستند که هر زمان اقتضا کنند مجموعه قوانین خاص خود را بوجود می آورند اینها افرادی انعطاف پذیرند. با این وجود چون تمایل دارند خواسته های خود را دنبال کنند آنها ممكن است در حدی که برخی از موقعیتها طلب می کند دارای انضباط فردی نباشند. به علاوه آنها را می توان گاهی به عنوان غیر قابل اتکاء تلقی نمود زیرا قوانینی که آنها بر اساس آن عمل می کنند ممکن است برای دیگران روشن نباشد.

اشخاصی که در این عامل نمره بالا به دست می آورند نوعا از کنترل و فرامن قوى برخوردارند، به این معنی که آنها قوانین محیطی که در آن فعالیت می کنند را نهادینه نموده اند. بدین ترتیب آنها میل دارند به اینکه با انتظاراتی که دیگران از آنها با انتظاراتی که خودشان از خود دارند منطبق شوند. آنها کاملا قابل انکار هستند زیرا قوانین را تغییر نمی دهند هر چند که آنها ممکن است آنقدر کنترل شده باشند که دیگران آنها را به عنوان محکم یا اخلاق گرا به حساب آورند.

سازگاری

2

نمره

مقیاس سازگاری

(سازگاری در برابر عدم سازگاری) افرادی که در این عامل نمره پایین به دست می آورند دارای رفتارهایی هستند که بر احتمال وجود اختلال عصبی دلالت دارد. آنها اصولا نگران، مضطرب و واکنش گرا میباشند هر چند که در ماوراء این رفتارهای مرتبط با اضطراب، افرادی که نمره پایین کسب می کنند نوع احساساتی و خود مطرح ساز هستند. این ترکیب از نشانه ها این را محتمل می سازد که فردی که نمره پایین کسب می کند سازگاری با زندگی روزمره را سخت می بیند.

افرادی که در این عامل نمره بالا کسب می کنند اصولا به خوبی سازش یافته هستند. آنها به نوعی دارای اعتماد به نفس بالا بوده و آرام، سازگار و انعطاف پذیر می باشند. بدین ترتیب انتظار می رود، آنها مشکل اندکی برای سازش با زندگی روزمره، داشته باشند.

قدرت رهبری

6

نمره

مقیاس قدرت رهبری

 (قدرت رهبری بالا در برابر قدرت رهبری پایین) اشخاصی که در این عامل نمره پایین به دست می آورند اصولا فاقد علایمی هستند که به نوعی در رهبران یافت می شود، اینها معمولا در مطرح نمودن خود ناتوان هستند. آنها معمولا از منازعه روی گردان بوده و فاقد کنترل فردی برای برآورده ساختن نیازها و انجام کارها در زمان مقرر می باشند.

اشخاصی که در این عامل نمره بالا به دست می آورند اصولا دارای خلق و خویی هستند که از یک رهبر انتظار می رود. این افراد معمولا اجتماعی، آرام، مدعی و دارای اعتماد به نفس می باشند. مهمتر از همه اینکه آنها دارای بلوغ عاطفی که برای حل منازعات لازم است هستند در حالی که تأکید بر انجام کارها را، همواره حفظ می کنند

خلاقیت

7

نمره

مقیاس خلاقیت

(خلاقیت بالا در برابر خلاقیت پایین) افرادی که در این عامل نمره پایین به دست می آورند، اشخاصی با تفکر خشک و غیر خلاق و عمل گرا می باشند. آنها اصولا به راه های صحیح شناخته شده در انجام کارها پایبند هستند تا اینکه راه های جدیدی را برای انجام کار امتحان کنند. آنها وقت را صرف بوجود آوردن یک ایده نمی کنند، بلکه راه حل های قابل انجام و عملی را طلب می کنند. این‌ها در استفاده از یک راه حل، بهتر عمل می کنند تا در رسیدن به آن.

افرادی که در این عامل نمره بالا کسب می کنند افرادی خیال پرداز و اهل آزمایش هستند. افراد خلاق معمولا دارای اعتماد به نفس بالا بوده و اغلب امانه لزوما همه، نسبتا جدی بوده و زیاد اهل رفت و آمد نمی باشند و ترجیح می دهند وقت خود را برای تفکر صرف کنند تا با دیگران. گاهی اوقات افرادی که نمره بالا به دست می آورند آنقدر خیال پرداز هستند که نمی توانند محدودیت های علمی در استفاده از یک ایده خلاق را ببینند .

دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF