مشخصات پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

این پرسشنامه دارای ۱۲ سؤال بوده و هدف آن سنجش انواع ابعاد اهمال کاری در تحصیل اهمال کاری عمدی، اهمال کاری ناشی از خستگی جسمی روانی، اهمال کاری ناشی از بی برنامگی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده.