پشتیبانی تست‌شو

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

0

نمره شما در بخش اهمال کاری عمدی برابر است با

0

نمره شما در بخش اهمال کاری ناشی از خستگی جسمی و روانی برابر است با

0

نمره شما در بخش اهمال کاری ناشی از بی برنامگی برابر است با

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی
هرچه نمره کسب شده در بخش های ذکر شده بیشتر باشد شرایط بخش ذکر شده شدت بیشتری دارد