بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

8

نمره شما در بخش اهمال کاری عمدی برابر است با

12

نمره شما در بخش اهمال کاری ناشی از خستگی جسمی و روانی برابر است با

7

نمره شما در بخش اهمال کاری ناشی از بی برنامگی برابر است با

هرچه نمره کسب شده در بخش های ذکر شده بیشتر باشد شرایط بخش ذکر شده شدت بیشتری دارد
دانلود PDF