مشخصات تست نیازهای شخصی گلاسر (Glasser) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

تست نیازهای گلاسر (Glasser)

نیاز به بقاء

تست نیازهای گلاسر (Glasser)

نیاز به قدرت و پیشرفت

تست نیازهای گلاسر (Glasser)

نیاز به عشق و تعلق خاطر

تست نیازهای گلاسر (Glasser)

نیاز به آزادی

تست نیازهای گلاسر (Glasser)

نیاز به تفریح و لذت

توضیحات تست:

 

تست گلاسر

 

آزمون سازگاری نیازهای اساسی صاحبی

این پرسش‌نامه، ابزاری برای ارزیابی شدت نیازهای اساسی افراد بر مبنای «تئوری انتخاب» است که به نام «آزمون سازگاری نیازهای اساسی صاحبی» نیز طراحی و ارائه شده است. «تئوری انتخاب» معتقد است که همه‌ی ما پنج نیاز ژنتیکی و اساسی داریم که توسط آن‌ها برانگیخته می‌شویم و تمام رفتارهای ما در جهت ارضای این پنج نیاز هدایت می‌شوند؛ این نیازها عبارت‌اند از: بقاء و زنده ماندن، عشق و احساس تعلق، آزادی، قدرت و پیشرفت، و تفریح.
هنگامی که نیازهای خود را بشناسیم، می‌توانیم تشخیص دهیم وقتی احساس ناخشنودی و ناراحتی داریم کدام‌یک از نیازهایمان ارضا نشده و وقتی احساس خشنودی می‌کنیم کدام‌یک از نیازها ارضا شده است. در صورتی که هر یک از این نیازها در وجود ما پاسخ داده نشوند، در تله‌هایی می‌افتیم که همان طرحواره‌ها هستند. تست نیازهای اساسی گلاسر شامل 25 سؤال است و افراد برای خودشناسی و شناخت اولویت‌های خود از این آزمون استفاده می‌کنند.

 

تست نیازهای اساسی گلاسر