مشخصات تست افسردگی پس از زایمان (EPDS) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

در جدول طبق‌بندی تشریحی اختلالات روانی، یکی از بیماری‌های رایج، اختلال افسردگی پس از زایمان یا «PND» است که بنا به اهمیت تشخیصی، عاطفی و روش‌های معالجه و همچنین پژوهش‌های صورت گرفته، از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. اختلال افسردگی پس از زایمان همانند اختلال روانی ناشی از زایمان و اختلالات هیجانی می‌تواند حالت مزمن به خود گرفته و نیازمند تدابیر درمانی ویژه‌ای گردد.
اختلال افسردگی پس از زایمان
اختلال افسردگی پس از زایمان اختلالی است با درجات متغیر که در سال اول پس از زایمان اتفاق می افتد. برای سنجش این اختلال آزمون های مختلفی تهیه شده که پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبرگ کوتاه ترین پرسشنامه برای سنجش سریع این اختلال است. این پرسشنامه احساسات مادر را در ۷ روز گذشته بررسی می کند و دارای ۱۰ سؤال ۴ گزینه ای است. در بعضی سؤالات گزینه ها از کم تا زیاد و در برخی از زیاد به کم، مرتب شده اند. گزینه های هر سؤال از صفر تا سه را بر اساس شدت علامت به خود اختصاص می دهند. مجموع نمرات از صفر تا ۳۰ متغیر است. نمرات ۰ تا ۹ بدون علامت و نمرات ۱۰ تا ۱۲ احتمال افسردگی و نمرات بالای ۱۲ افسردگی را مطرح می کند.