تست افسردگی پس از زایمان (EPDS)

امتیاز شما :

11

از 160 نمره

تست افسردگی پس از زایمان (EPDS)
هرچه نمره بدست آمده در این آزمون بیشتر باشد احتمال افسردگی بیشتر است
دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF