پشتیبانی تست‌شو

تست افسردگی پس از زایمان (EPDS)

امتیاز شما :

20

از 160 نمره

تست افسردگی پس از زایمان (EPDS)
هرچه نمره بدست آمده در این آزمون بیشتر باشد احتمال افسردگی بیشتر است