مشخصات تست رضایت زناشویی Enrich :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

تست رضایت زناشویی Enrich چیست؟

تست رضایت زناشویی Enrich چیست

 

مطلوبیت زندگی، رضایت و خوشنودی از آن، کیفیت و میزان سازگاری زناشویی نیز مانند سازگاری در زندگی مجردی، از عوامل مختلف تاثیر می پذیرد. از این رو، ارزیابی این عوامل در سطح افراد و روابط آنها، بخشی از ادبیات مشاوره ازدواج، خانواده و مسائل زناشویی را تشکیل می دهد. برگس و لاک رضایت زناشویی را چنین تعریف کردند:

 

توافق زن و شوهر | تستشو

 

الف) توافق زن و شوهر در مورد اموری که ممکن است مسائل حادی به بار آورد. ب) علایق و فعالیت ای مشترک. ج) ابزار علاقه علنی مکرر و اعتماد متقابل. سایر محققان استدلال می کنند که کیفیت زناشویی با سایر متغیر های مربوط (مانند ارتباط)، مغشوش می شود و کیفیت زناشویی را به عنوان موفقیت در کنش روی یک ازدواج دانسته و کیفیت زناشویی را در قالب رضایتمندی در روابط زناشویی با همسر، تعریف کرده اند.

 

رضایت زناشویی در تست رضایت زناشویی Enrich چگونه تعریف می شود؟

رضایت زناشویی

 

رضایت زناشویی عبارت است از نگرش مثبت و لذت بخشی که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی دارند. وینج و همکاران معتقدند که رضایت زناشویی عبارت است از انطباق بین وضعیتی که وجود دارد و وضعیتی که مورد انتظار می باشد.

در حالت کلی، دیدگاه های مربوط به سازگاری و رضایت زناشویی را می توان به دو بخش تقسیم کرد. اولین دیدگاه به علل درون فردی و تاثیر آن بر فرایند زناشویی می پردازد. نظریه پردازان صفت و روان تحلیل گران از عمده طرفداران آن هستید، بدین معنی که معتقدند ویژگی های شخصیتی زوج ها در رضایت یا نارضایتی زناشویی تاثیر دارد.

دیدگاه دوم در جای موضوعات درون فردی، به مسائل بین فردی توجه دارد. این دیدگاه در بین رواندرمانگران رفتارگرا، محبوبیت و جاذبه بیشتری دارد. بر اساس این دیدگاه، مشکل اصلی زوج های مسئله دار به رفتارهای نارسا کنش وری آنان بر می گردد. بدین صورت که، رفتارها به جای پاداش بیشتر تنبیه به دنبال دارند. چون همسران آشفته در مهارت های اجتماعی خود ضعف دارند و در تماس با همسرشان کنش و واکنشهای رفتاری منفی زیادی نشان می دهند.

 

مقیاس های تست رضایت زناشویی Enrich

این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیقی معتبر در بررسی های متعددی جهت اندازه گیری رضایت زناشویی، مورد استفاده قرار گرفته است. السون از این پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نمود و معتقد است که این مقیاس مربوط به تغییراتی است که در طول دوره حیات آدمی رخ می دهد. همچنین، در این خصوص به تغییراتی که در خانواده به وجود می آید، حساس است. هر یک از موضوع های این پرسشنامه در رابطه با یکی از زمینه های مهم است. ارزیابی این زمینه ها در درون یک رابطه زناشویی می تواند مشکلات بالقوه زوجها را توصیف کند یا می تواند زمینه های نیرومندی و تقویت آن ها را مشخص نماید. این ابزار همچنین می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی برای زوج هایی که در جستجوی زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشویی شان هستند، استفاده شود.

12 مقیاس این تست به شرح زیر است:

مقیاس های تست رضایت زناشویی Enrich

 

.1 پاسخ قراردادی .2 رضایت زناشویی .3 موضوعات شخصیتی .4 ارتباط زناشویی .5 حل تعارض .6 مدیریت مالی .7 فعالیت های مربوط به اوقات فراغت .8 روابط جنسی .9 ازدواج و بچه ها .10 بستگان و دوستان .11 نقشه های مربوط به برابری زن و مرد .12 جهت گیری عقیدتی