بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

159

نمره شما از این آزمون

نمرات کمتر از ۳۰ نمایش دهنده نارضایتی شدید زناشویی است
نمره ۳۰ تا ۴۰ نشان دهنده عدم رضایت از روابط زناشویی همسران است
نمره ۴۰ تا ۶۰ نشان دهنده رضایت نسبی و متوسط از روابط زناشویی همسران است
نمره ۶۰ تا ۷۰ نشان دهنده رضایت زیاد همسران از روابط زناشویی است
نمره ۷۰ و بالاتر از آن نشان دهنده رضایت فوق العاده همسران از روابط زناشویی است
دانلود PDF