مشخصات تست رضایت زناشویی Enrich :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

 

 

پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich

 

این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیقاتی معتبر در بررسی های متعددی جهت اندازه گیری رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است. از این پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده میشودو بر این باوریم که این مقیاس مربوط به تغیراتی است که در طول دوره ی حیات آدمی رخ می دهد . همچنین ، در این خصوص به تغییراتی که در خانواده به وجود می آید حساس است.
هریک از موضوعات این پرسشنامه در رابطه با یکی از زمینه های مهم است. ارزیابی این زمینه ها در درون یک رابطه زناشویی می تواند مشکلات بالقوه زوجها را توصیف کند یا میتواند زمینه های نیرومندی و تقویت آنها را مشخص کند .
این ابزار همچنین میتواند به عنوان یک ابزار تشخیصی برای زوج هایی که در جست و جوی زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشویی شان هستند استفاده شود.