مشخصات آزمون سلامت سازمانی در مدارس :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

 

 

سلامت روانی در مدارس

پرسشنامه سلامت سازمانی ، پرسشنامه ای 44 سوالی است که برای مدارس تهیه شده است و میزان سلامت این مراکز را از جنبه های مختلف، مورد ارزیابی قرار می دهد. در این پرسشنامه ، کلیه ارکان تشکیل دهنده سلامت سازمانی در سه بعد نهادی ، اداری و فنی گنجانیده شده است.
روش نمره گزاری این پرسشنامه  از طریق روش لیکرت است به این نحو که مجموع نمرات آن مورد بررسی قرار می دهد