پشتیبانی تست‌شو

آزمون سلامت سازمانی در مدارس

امتیاز شما :

132

از 160 نمره

آزمون سلامت سازمانی در مدارس
هرچه امتیاز کسب شده در این آزمون بیشتر باشد سلامت سازمانی در مدارس نیز بیشتر است