مشخصات طرح واره یانگ فرم کوتاه (Young) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

طرح واره یانگ فرم کوتاه (Young)

بریدگی و طرد

طرح واره یانگ فرم کوتاه (Young)

خودگردانی و عملکرد مختل

طرح واره یانگ فرم کوتاه (Young)

محدودیت‌های مختل

طرح واره یانگ فرم کوتاه (Young)

دیگر-جهت‌مندی

طرح واره یانگ فرم کوتاه (Young)

گوش به زنگی بیش از حد و بازداری

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

طرح واره یانگ فرم کوتاه

در تست طرحواره یانگ، طرحواره ها پیش زمینه هایی هستند که بر اثر تجارب در نهاد انسان شکل می گیرند و به صورت یک عینک دید ما به دنیا را تغییر می دهند. شما وقتی عینک آبی به چشم بزنید دنیا را آبی خواهید دید اما حقیقت با چیزی که از پشت عینک می بینید متفاوت است.
طرحواره ها به شما نشان می دهند که دنیا را از پشت چه عینکی می بینید و کمک می کند که بتوانید حقیقت را همانطور که هست مشاهده کنید.

 

در واقع طرحواره الگوی تفکر یا رفتاری را توصیف می کند که دسته بندی اطلاعات و روابط بین آنها را سازماندهی می کند. در واقع طرحواره ها خوشه ها و ارتباط بین مفاهیم هستند که به مرور زمان در افراد شکل میگیرد و جهان بینی افراد را تعیین می کند و مفاهیم و اطلاعات بعدی در این طرحواره ها جای می گیرند.