مشخصات طرح واره یانگ فرم بلند (Young) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

تست طرحواره یانگ فرم بلند (Young) چیست؟

تست طرحواره یانگ فرم بلند (Young) چیست؟

 

طرحواره ها می توانند ناکارآمد و ناسازگار باشند و اغلب محوری هستند برای تحریف تفکر و رفتار. طرحواره ها، نمونه های معتبری از تجارب آسیب زای دوره کودکی هستند که رفته رفته به صورت الگوهایی از تفکرات تحریف شده و رفتار های ناکارآمد تثبیت می شوند و از آنجا که در آغاز زندگی پرورش می یابند، به صورت عادت درآمده و تداوم می یابند. استدلال می کند که طرحواره های ناکارآمد باعث تحول و رشد اختلال شخصیت می شوند. این طرحواره ها از طریق تجارب منفی با افراد مهم زندگی به وجود می آیند. وقایع ناخوشایند و مزمن باعث ایجاد مجموعه باورهای مرکزی در مورد خود و دیگران می شوند که این باورها غیر قابل انعطاف هستند. این نظام باورها در دوره کودکی راهنمای پردازش اطلاعات و رفتار فرد بوده و به تدریج گسترش یافته و تثبیت و ناکارآمد می شوند.

طرحواره های ناسازگار اولیه به هقاید عمیقا منفی درباره خود، دیگران و جهان اشاره دارد که ممکن است در طی اولین سال های زندگی به وجود بیاید. این طرحواره ها به شخص کمک می کند تا تجارب خود را راجع به جهان پیرامون سازمان دهند و اطلاعات دریافتی را پردازش کنند. طرحواره های ناسازگار اولیه مفهوم کلیدی طرحواره درمانی است.

 

معرفی تست طرحواره یانگ فرم بلند (Young)

معرفی تست طرحواره یانگ فرم بلند (Young)

 

تست طرحواره یانگ فرم بلند (Young) 75 آیتم دارد که توسط جفری یانگ بر پایه یافته های اشمیت و همکاران برای ارزیابی 15 طرحواره ناسازگار اولیه ساخته شده است. این 15 طرحواره عبارتند از:

.1 طرد / رهاشدگی .2 بی اعتمادی / بدرفتاری .3 محرومیت هیجانی .4 نقض / شرم .5 انزوای اجتماعی / بیگانگی .6 وابستگی / بی کفایتی .7 آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری .8 گرفتاری .9 شکست .10 استحقاق / بزرگ منشی .11 خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی .12 اطلاعات .13 ایثار .14 بازداری هیجانی .15 معیارهای سرسختانه

 

تجارب در نهاد انسان

 

در تست طرحواره یانگ فرم بلند (Young)، طرحواره ها پیش زمینه هایی هستند که بر اثر تجارب در نهاد انسان شکل می گیرند و به صورت یک عینک دید ما به دنیا را تغییر می دهند. شما وقتی عینک آبی به چشم بزنید دنیا را آبی خواهید دید اما حقیقت با چیزی که از پشت عینک می بینید متفاوت است. طرحواره ها به شما نشان می دهند که دنیا را از پشت چه عینکی می بینید و کمک می کند که بتوانید حقیقت را همانطور که هست مشاهده کنید.

در واقع طرحواره الگوی تفکر یا رفتاری را توصیف می کند که دسته بندی اطلاعات و روابط بین آنها را سازماندهی می کند. در واقع طرحواره ها خوشه ها و ارتباط بین مفاهیم هستند که به مرور زمان در افراد شکل میگیرد و جهان بینی افراد را تعیین می کند و مفاهیم و اطلاعات بعدی در این طرحواره ها جای می گیرند.

شما میتوانید در تستشو با انجام تست طرحواره یانگ فرم بلند (Young) از طرحواره های الگو تفکر یا رفتاری خود آگاه شوید.