مشخصات آزمون افسردگی بِک :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

 

این پرسشنامه شامل 21 گروه جمله است. لطفا هر گروه از جملات را به دقت بخوانید. سپس در هر گروه یک جمله را انتخاب کنید که بهتر از همه گویای احساس شما طی 2 هفته گذشته تا به امروز است. سپس گزینه ی آن جمله را انتخاب کنید. اگر در یک گروه از جملات، چند جمله در مورد شما صدق می کند گزینه ای را انتخای کنید  که از همه بالاتر است. دقت کنید در هیچ گروه از جملات نمی توان بیشتر از یک جمله انتخاب کرد.