آزمون افسردگی بِک

13

نمره شما از این آزمون

درجه افسردگی نمرات
طبیعی 0-13
افسردگی خفیف 14-19
افسردگی متوسط 20-28
افسردگی شدید 29-63
آزمون افسردگی بِک

تفسیر نتایج تست افسردگی بک

تعداد سوالات 21 مورد است و هر سوال با اعداد 0 تا 3 نمره گذاری شده است.

مجموع اعداد بین صفر تا 63 و با به صورت درصد از صفر تا 100 خواهند شد که هر میزان این عدد بیشتر باشد، شدت و میزان افسردگی بالاتری را نشان می دهد

آزمون افسردگی بِک
دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF