مشخصات تست مقیاس اضطراب کتل :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

توضیحات تست:

عصر ما را "عصر اضطراب" نامیده اند و مسلم است که در چنین عصری تظاهرات اضطراب بسیار فراوان و گسترده اند. در گسترۀ فعالیت‌های بالینی، هنگامی که تشخیص به منظور روان درمانگری یا یه دلیل مسائل مربوط به قلمرو پزشکی داخلی که "تنیدگی" برای زندگی آن ها را یه وجود آورده اند، صورت می گیرد، تعیین دقیق نقش اضطراب به صورتی دقیق و قابل اعتماد از پیش ضرورت پیدا می کند. همچنین موقعیت‌های متعددی در روانشناسی اجتماعی یا آموزشگاری وجود دارند که در آنها سنجش طراز اضطراب از اهمیت خاصی برخوردار است.