تست مقیاس اضطراب کتل

همچنین باید یاد آور شد که نمرۀ طراز شده که بین 1 تا 6 باشد، نشان دهنده درجه متوسط اضطرب است .

نمره‌ای که بین 0 تا 3 باشد نشان دهنده شخصی آرام، بلغمی، پابرجا، راحت و تنش زدوده است.

نمره‌ای که 7 یا 8 باشد نشانگر شخصی است که ممکن است به طور مشخص یک روان آزورده مضطرب باشد.

و بالاخره نمره 9 یا 10 معرف غردی است که به وضوح، خواه به منظور اصلاح موقعیتی خود خواه به منظور مشورت یا روان درمانگری به کمک نیاز دارد.

نیروی من
(C)
گرایش پارانویائی
(L)
گرایش به گنه‌کاری
(O)
تحول هشیاری نسبت به خود
(Q3)
تنش ارگی
(Q4)
0 11 0 22 3
تست مقیاس اضطراب کتل

تعریف عامل C (نیروی من):

ناپایداری هیجانی در برابر پایداری هیجانی عامل مرتبه سوم در آزمون کتل، میزان سازگاری و تعامل شما با هیجاناتی که در طی روزمره با آن‌ها سروکار دارید، را می‌سنجد. مرکب از 6 ماده است و گواه ضعف "من" و نقش مبنایی آن در اضطراب است.

عامل C نشان دهندۀ مفهوم شناخته شدۀ نیروی من است. یعنی ظرفیت مهارکردن بلافاصله وبیان تنش ها به نحوی سازش یافته و واقع نگر. همبستگی منفی این عامل با مجموعۀ اضطراب دارای این معناست که یک من نگران همراه با دفاع های بسیار ، به وجود آورندۀ اضطراب است . فرضیۀ دومی شاید برای تعیین این ارتباط علمی تر به نظر آید این است که یک تنش شدید اضطراب آمیز ، نوعی واپس روی به وجود می آورد و از تحول بهنجار از نیروی ممانعت می کند .

تعریف عامل L (گرایش پارانویائی):

عامل داده‌های L که شامل سابقه زندگی فرد در حضور در مدرسه و اجتماع است. مرکعب از 4 ماده است و حاکی از ناایمنی پارانویایی است.

دلیل همبستگی تمایل پارانویائی با اضطراب روشن نیست . شاید بتوان گفت که موقعیت اجتماعی مشکلی که بر اثر رفتار پارانویائی به وجود آمده است ، می تواند اضطراب را به وجود آورد یا ممکن است ، نمره ای که آزمودنی در این عامل به دست می آورد معرف مشارکت ناایمنی اجتماعی در اضطراب باشد که به موازات گسترش دفاع های پارانویائی آشکار می گردد .

تعریف عامل O (گرایش به گنه‌کاری):

عامل O با اضطراب شناور یا ضعیف روانی مطابقت دارد. مرکب از 12 ماده است و مبین اضطراب مشتق ار فرامن است.

در سطح توصیفی ،عامل O به منزلۀ گنه‌کاری اضطراب آمیز افسرده وار تلقی گردیده است . این عامل می تواند به منزلۀ، تمایل سرشتی به اضطراب باشد همچنین می تواند ، در اشکال افراطی ،به منزلۀ نشانگان افسردگی ، خود متهم سازی و اضطراب به صورت در آمیخته جلوه گر شود که در پاره ای از بیماران بیمارستان های روانی مشاهده شده است . ویژگی اصلی آن یک احساس بی کفایتی ، اضطراب و افسردگی ، همراه با تمایل به هر گونه احساس گنهکاری است. این مفهوم در اصطلاح فرویدی برابر با مفهوم اضطرابی است که براثر فشارهای فرامن به وجود آمده باشد.

تعریف عامل Q3 (تحول هشیاری نسبت به خود):

عامل O3 معرف خلق و خوی وسواسی است. مرکعب از 8 ماده است و نشان می‌دهد که تا چه حد اضطراب به ساخت‌های شخصیتی که از اجتماعی مورد تائیدند وابسته است.

این عامل ظاهراً درجۀ انگیزش برای یکپارچه کردن رفتار فردی است در حول و حوش احساس از خویشتن که پذیرفته و هشیار است و ضوابطی که از نظر اجتماعی مورد تأییداند.

فقدان این توحید یافتگی رفتار در حول و حوش مفهوم روشنی از خود ، همانطور که اشباع های مرتبه دوم ( تقریباً 8/0 برای Q3)نشان می دهند ، یکی از علل عمدۀ گسترش اضطراب است.

بدین ترتیب ، نمرۀ مؤلفۀ Q3 می تواند به منزلۀ اندازۀ درجه ای از اضطراب باشد که به ساخت های شخصیتی و عادات اجتماعی مورد تأیید ، وابسته است .

تعریف عامل Q4 (تنش ارگی):

مرکعب از 10 ماده است و گواه نقش نیروهای کشانندهای "من" در پدیدآیی اضطراب است.

این عامل به دلیل درجۀ همبستگی اش یکی از مهمترین مؤلفه ها است و به نظر می رسد می تواند نشانگردرجۀ اضطرابی باشد که بر اثر فشار بن ، یعنی به واسطۀ کشاننده های بیدار شده و نیازهای کام نایافتۀ گوناگونی ، به وجود آمده است .

این عامل نشان دهندۀ رابطۀ مثبتی است که در اکثر سطوح ، بین اضطراب و نتیجۀ کار ، یافته شده است . تحریک اشتهای جنسی ، نیاز حرمت ، و ترس از یک موقعیت ، در بین کشاننده هائی هستند که مبستگی مثبت آنها را با این مؤلفه یافته اند ، سطح آن از طریق تمایل به هیجان پذیری ، تنش ، زود انگیختگی و عصبانیت آشکار می گردد.

دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF