مشخصات پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

قرارداد نامزدی موجب پیدایش یک تعهد اخلاقی، نوعی نسبت خویشاوندی و آثار حقوقی می‌شود. دوران نامزدی می‌تواند تنها بخش هیجان‌انگیزی از رابطه شما با کسی باشد که مطمئنید قرار است همسرتان شود، یا اینکه بیشتر به یک آزمون و خطای ارتباطی تبدیل شود که جوابش را از پیش تعیین نکرده‌اید. تصوری که شما از این چند ماه دارید، و سوال‌هایی که در ذهنتان است و به دنبال پاسخشان می‌گردید، می‌تواند تا اندازه‌ای آینده‌ای که قرار است به آن وارد شوید را پیش‌بینی کند.
مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی

 

این مقیاس یک ابزار 19 سؤالی است که برای سنجش میزان پیشرفت آشنایی یا نامزدی تدوین شده است و میزان رشد صمیمیت، اتکاء متقابل و پایبند بودن به رابطه را می‌سنجد. مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی به شش سطح تقسیم می‌شود.