پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی

0

نمره شما در این سطح 1 است

0

نمره شما در این سطح 2 است

0

نمره شما در این سطح 3 است

0

نمره شما در این سطح 4 است

0

نمره شما در این سطح 5 است

0

نمره شما در این سطح 6 است

آزمون شاخص رضایت زناشویی IMS


نتیجه ی این امتیازات میزان پیشروی شما در سطح های ذکر شده را نشان میدهد که معیار عبور و گذر هر سطح به شرح زیر است:
سطح 1 ، 3 و 5 ملاک گذر آنها (2) می باشد
سطح 2 ، 4 و 6 ملاک گذر آنها (1) می باشد
دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF