بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

4

نمره شما در سطح 1 است با

1

نمره شما در سطح 2 است با

3

نمره شما در سطح 3 است با

2

نمره شما در سطح 4 است با

2

نمره شما در سطح 5 است با

1

نمره شما در سطح 6 است بانتیجه ی این امتیازات میزان پیشروی شما در سطح های ذکر شده را نشان میدهد که معیار عبور و گذر هر سطح به شرح زیر است:
سطح 1 ، 3 و 5 ملاک گذر آنها (2) می باشد
سطح 2 ، 4 و 6 ملاک گذر آنها (1) می باشد
دانلود PDF