مشخصات آزمون انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

مراد از انعطاف‌پذیری میزان تغییراتی است که در نقش‌ها، قوانین، کنترل و انضباط خانواده وجود دارد. در خانواده‌های منعطف، رهبری و مدیریت خانواده به صورت دموکراتیک است و کمتر حالت استبدادی به خود می‌گیرد و اعضای جوان‌تر خانواده نیز در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند.
پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده
این پرسشنامه دارای ۱۶ سؤال می‌باشد و توسط فرزندان خانواده پاسخ داده می‌شود تا از طریق پاسخ‌های آنها میزان انعطاف‌پذیری موجود در خانواده مشخص گردد.