آزمون انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)

امتیاز شما :

54

از 160 نمره

تست الگوهای سخت انضباطی
هرچه نمره شما در این آزمون بیشتر باشد میزان انعطاف پذیری خانواده نیز بیشتر می‌باشد