مشخصات تست رفتارشناسی دیسک (DISC) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

تست رفتارشناسی دیسک (DISC)

باثبات

تست رفتارشناسی دیسک (DISC)

متقاعدکننده

تست رفتارشناسی دیسک (DISC)

تسلط گرا

تست رفتارشناسی دیسک (DISC)

وظیفه شناس

توضیحات تست:

 

بر اساس تئوری یک روانشناس به نام ویلیام مولتون مارستون، مدل DISC روشی برای ارزیابی رفتارهای انسانی است که روی چهار ویژگی انسانی تمرکز می کند
اغلب افراد رفتار یکسانی در محیط کار و منزل خود ندارند. و این مزیت تئوری DISC است که رفتار شخص را در محیطهای مختلف نشان می دهد. پرسشنامه ها و ارزیابی های مختلفی برای تست DISC  وجود دارد. مارستون معتقد بود انسانها احساسات خود را از طریق چهار نوع رفتار بروز می دهند و این چهار بُعد رفتاری از حس آنها به خود و تعاملشان با محیط نشأت می گیرد.
بُعد اول و دوم این است که آیا فرد محیط اطرافش را مطلوب یا نامطلوب می داند.و بعد سوم و چهارم این است که آیا فرد تصور می کند کنترل محیط را در دست دارد و یا محیط کاملا از کنترل او خارج است.
از سال ۱۹۷۲ یعنی زمانی که مارستون ابزار DISC  را معرفی نمود، تا کنون بیش از ۵۰ میلیون نفر از آن بهره گرفته اند. امروزه هر دقیقه ۳ نفر از تست DISC جهت شناخت بهتر خود استفاده می نمایند.