مشخصات تست نوآوری سازمانی- مدرسه :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

 

 

این پرسشنامه جهت مقیاس نوآوری سازمانی در مدرسه بوده که دارای سه بعد (فرهنگی، ساختاری و منابع انسانی) است.